Zombieföretag – en risk om räntan stiger

Taggar: ränta Johan


I en färsk rapport från BIS (ibland kallad ”bankernas bank”) konstateras att antalet olönsamma företag ”zombieföretag” har ökat i västvärlden. Det handlar om bolag vars ränteutgifter är högre än rörelsevinsten.  Dessa företag har ökat från omkring 5 procent före finanskrisen till omkring 10 procent idag. Samtidigt har räntan som bekant fallit påtagligt. Så trots att räntorna på bolagens skulder har minskat rejält, har ränteutgifterna i relation till vinsterna stigit. Det påminner oss om de risker vi har framför oss.

I ett mer normalt ekonomiskt läge, med högre räntor, hade de flesta av dessa zombieföretag sannolikt slagits ut. Nu hålls de istället vid liv av ultralåga räntor. Det kan tyckas oproblematiskt, men följden är att de ockuperar kapital och arbetskraft som annars hade kunnat användas i mer produktiva delar av ekonomin. Zombieföretagen bidrar på så sätt till den låga produktivitetstillväxt vi har haft i världen de senaste åren. Zombieföretagen påminner oss också om den prekära situation som ultralåga räntor har försatt oss i. För eftersom dessa företags överlevnad hänger på att räntorna är extremt låga, kan vi förstå att de inte kommer klara sig när räntorna väl stiger. Här kan man förvisso invända att alla företag har en smärtgräns – skulle räntorna sticka upp till, säg, 10 procent över en natt är det inte bara zombieföretagen som skulle slås ut. Men problemen med zombieföretagen är dels att smärttröskeln är så låg och dels att de är så många.

Om inflationen tar fart – antingen genom att konjunkturförstärkningen (till slut) pressar upp priserna eller genom en chock – och räntorna stiger, så riskerar vi få ett läge där uppåt 10 procent av företagen hotas av konkurs. Och detta bara på grund av något som får betraktas som en normalisering…

På kort sikt är därmed stigande räntor ett orosmoment. Om eller när räntorna börjar röra sig uppåt på allvar bör man vara inställd på att det stundtals kan bli stökigt på börser och andra marknader när de obalanser som har byggts upp under gångna år ska rättas till. Men i ett långsiktigt perspektiv är litet högre räntor förmodligen precis det våra ekonomier behöver eftersom det bör förbättra ekonomins funktionssätt genom att resurserna används på ett mer effektivt sätt än idag. Det skulle innebära att vi skulle arbeta i starkare, mer konkurrenskraftiga företag som är bättre rustade att klara av faktorer som högre räntor och konjunktursvängningar. Det skulle också innebära att våra pengar i högre grad investerades i starkare företag som i förlängningen borde ge både högre avkastning och lägre risk.

Johan Lundqvist
Makroekonom
Twitter: @j_lundqvist1


Tillbaka till bloggen


Mer Skandia hittar du på: