Dagens investering = framtidens hälsovinst

Taggar: Lena Cancerfonden


De senaste decennierna har medellivslängden i Sverige stigit med cirka tio år. Samtidigt ökar sjukligheten och fler och fler människor lever med ohälsa. En anledning är att så kallade icke smittsamma sjukdomar som typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, KOL och cancer ökar. Sjukdomar som till stor del är en konsekvens av vår livsstil.

Rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till en rad allvarliga sjukdomar. Ändå röker i dag var fjärde gymnasieelev och hela tio procent av Sveriges befolkning. Konsekvenserna är stora för den enskilde men även för hela samhället.

År 2004 gjorde Statens folkhälsoinstitut en beräkning av vad rökningen kostade samhället. Mycket har hänt sedan dess, inte minst har rökningen minskat. Samtidigt har kunskapen om tobaksrökning och dess skadeverkningar ökat.

Cancerfonden och Skandia såg därför ett behov av att göra en uppdaterad beräkning av samhällskostnaden för rökningsrelaterade sjukdomar i Sverige. På ett gemensamt initiativ har vi låtit Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) genomföra nya beräkningar om vad rökning kostar samhället, den siffra de kom fram till var 31,5 miljarder kronor 2015.

Med rapporten vill vi framförallt peka på de stora vinsterna som kraftfulla satsningar för minskat rökande innebär. Tillsammans representerar vi två sektorer som både kan och vill göra mer för att färre ska börja och fler ska sluta röka i Sverige. För egen räkning har Skandia sedan många år tillbaka valt att exkludera investeringar i tobaksbolag. Det är med glädje vi har sett att flera andra investerare under åren har anslutit till denna linje.

Cancerfondens och Skandia delar engagemanget att skapa åtgärder för en förbättrad hälsa i samhället. Större krafttag behöver tas inom förebyggande åtgärder från både politiker, arbetsgivare, företag och forskning. Tillsammans tror vi det är möjligt att göra skillnad.

Vår förhoppning är att rapporten ska bidra med både kunskap och inspiration till fortsatt arbete och ökade satsningar för att nå målet om ett rökfritt Sverige. Det vore en hälsovinst på många plan, först och främst för enskilda människor som får behålla hälsan men även en hälsovinst i rent ekonomiska termer för arbetsgivare och samhällsekonomin. Ett rikare liv ur flera parametrar helt enkelt. 

Läs mer om Cancerfonden, vårt engagemang och ladda ner hela rapporten.
I topp när svenskarna googlar…Google sammanställer varje år vilka ord och fenomen som ligger i topp i svenskarnas sökningar på internet. För 2016 är Hållbar utveckling på den absoluta topp-listan för våra googlingar på temat ”Vad är…”. Det är bara årets stora mediehändelser Brexit och Trump som ligger högre rankat än hållbarhet.

Det säger något om att vi är många i Sverige och världen som tillsammans vill förändra världen till något bättre där vi använder de begränsade resurserna klokt. För den som undrar vad hållbarhet är för oss som bolag så är det något som vi jobbar med som en del i vår affärsverksamhet. En viktig del är hur Skandia tar hänsyn till hållbarhet utifrån de cirka 600 miljarder kronor som vi har under förvaltning. Vi har ett uppdrag att maximera värdet för våra kunders investeringar samtidigt som vi tar hänsyn till miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Vår koncernchef Frans Lindelöw skrev om detta i en debattartikel i Dagens industri tillsammans med andra stora investerare där verksamheten i bolagen anpassas efter FNs Globala Hållbarhetsmål.

Vi bidrar också till en hållbar utveckling i samhället på andra vis. Skandias verksamhet ”Idéer för livet” har i nästan 30 år arbetat för ett tryggare och mer välmående samhälle. Det gör vi genom att stötta forskning, utveckling och stöd till lokala ideella projekt som arbetar förebyggande för barn och unga. På så sätt kan vi vara en katalysator för socialt hållbara lösningar till de utmaningar som Sverige står inför, som psykisk ohälsa, ungdomsarbetslöshet, sjukskrivningar samt missbruksproblem.

Hållbar utveckling handlar om just detta att vi tillsammans kan göra en bestående samhällsförändring och detta känns ännu mer aktuellt så här i juletider och när vi ska sammafatta året som gått.

God Jul och Gott Nytt år!

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok
Hur mäts värdet av social hållbarhet?

Taggar: Lena


Efter ett år där Skandia placerat sig på prestigefyllda Fortune Magazines Change the World List fortsätter hållbarhetsarbetet med stor intensitet.

En drivkraft för oss är att lyfta vikten av att förebygga ohälsa och få fler med oss i detta. Det är ett viktigt fokusområde – inte minst med tanke på att ca 200 000 våra kunder har en hälsoförsäkring hos oss. Självklart finns det dessutom mycket att vinna både mänskligt och samhällsekonomiskt på att vi bidrar till att fler arbetsgivare och aktörer inom de offentliga försäkringssystemen satsar än mer på att förebygga ohälsa.

I veckan släppte vi boken Så mäts socialt hållbart värdeskapande, skriven av mig tillsammans med hållbarhetsexperterna Gordon Hahn och Erik Jannesson. Bokens syfte är att erbjuda ett verktyg för att mäta och följa upp effekter av social hållbarhet. Där är hälsa ett viktigt område. 

Hur hänger mänskligt och ekonomiskt värdeskapande ihop?
Skandias stiftelse Idéer för livet har länge arbetat med att förebygga ohälsa, men även räkna på vad insatser ger för effekt. De flesta organisationer i Sverige arbetar dagligen med sociala och miljömässiga hållbarhetsinsatser. Men många saknar i dagsläget konkreta verktyg för att mäta effektivitet och ekonomiska värdet. Argumentet ”vi har inte råd” med förebyggande insatser håller inte utan leder endast till kortsiktiga beslut som i stället innebär att det blir både mänskligt och ekonomiskt dyrt på lång sikt. Vetskapen om vad olika insatser ger för resultat leder till bättre beslut och resurseffektivitet.

Om en persons resa mot ohälsa eller utanförskap har fortgått under längre tid är det som regel betydligt svårare att skapa positiva förändringar jämfört med när resan inleds. Med forskning och verktyg för att mäta social hållbarhet kan vi generera långsiktiga satsningar och undvika stora framtida kostnader. Hittills har var tredje svensk kommun använt sig av stiftelsens forskning och verktyg för att bättre förstå värdet av att förebygga och motverka ohälsa eller utanförskap.

Är hållbarhet nästa disruptiva kraft för företag?
Dessa frågor skapar ett stort intresse. Fler företag ser att hållbarhet är viktig för affärsverksamheten. PM Nilsson skriver i ledaren på Dagens Industri att hållbarhet är på väg att bli en affärsförutsättning med samma disruptiva kraft som digitaliseringen som har vänt upp och ner på både affärsmodeller och hela branscher. Redan idag ställs hållbarhetskrav i upphandlingar och nästa år är det krav på hållbarhetsredovisning för alla bolag utöver viss storlek. Då gäller det för företagsledare att ha gedigen kunskap om effekt och ekonomiskt värde av hållbarhetsinsatserna för att hålla koll på resultatet. Jag hoppas att vår metodbok bidrar på den resan.

Du kan se presentation och samtal från boklanseringen på Idéer för livets Facebooksida.

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok


Gör som Alicia Vikander – bidra till svensk cancerforskning

Taggar: Lena


I år är det Oscarsbelönade världsstjärnan Alicia Vikander som designat Cancerfondens rosa band. Bandet har hela svenska folket möjlighet att köpa för att bidra till cancerforskningen. Det rosa bandet symboliserar hopp, hopp om att det är möjligt att bli frisk.  ”Att köpa det rosa bandet kan kännas som en droppe i havet. Men många små droppar blir tillsammans en kraftfull våg”, säger Alicia Vikander när hon berättar om tankarna bakom bandet och designen.
 
Alicias resonemang kring dropparna i havet som bildar en kraftfull våg väcker tankar hos mig. Jag ser tydliga paralleller till vår egen verksamhet, inte minst Skandias sparfond Skandia Cancerfonden. Ju fler som väljer att spara i fonden, desto större blir bidraget till den livsviktiga cancerforskningen. Sedan starten av sparfonden år 1988 har vi tillsammans bidragit till att samla in över 130 miljoner kronor till Cancerfonden. Utan spararna i Skandia Cancerfonden hade denna imponerande siffra inte varit möjlig. Jag vill därför rikta ett STORT tack till er.
 
Vårt stöd och engagemang – viktigare än någonsin
Varje år drabbas cirka 60 000 personer i Sverige av ett cancerbesked. En färsk prognos från Folkhälsomyndigheten och Cancerfonden visar dystra siffror - nästan dubbelt så många kommer att drabbas av cancer år 2040. Det är här som vi kan göra skillnad. Det gäller att tänka längre och agera idag för att bidra till att forskningen och cancervården får medel för att kunna gå framåt. Som försäkringsbolag kan vi också sprida kunskap om hur var och en genom hälsosamma levnadsvanor kan minska sin risk att drabbas av cancer. Enligt WHO kan en tredjedel av all cancer förebyggas genom hälsosamma levnadsvanor.

Forskning ger hopp
De senaste 25 åren har överlevnaden i bröstcancer ökat med 15 procentenheter. I dag blir 8 av 10 kvinnor friska. Cancerfondens vision är att besegra cancer och här har vi som huvudparter en viktig roll att spela. Vi har musklerna som krävs för att bidra till att ännu mer pengar samlas in till forskningen och vi har engagemanget och tron på att det vi bidrar med leder till att färre drabbas och fler överlever cancer. Varje droppe är viktig och så även du.
 
Allt gott,

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

 PHN|2016-10-06 17:16:12

Den dagen då nuvarande resursfördelningen till cancerrelaterade program och forskning är balanserad mellan könen kan jag möjligen tänka mig att skänka - fram tills dess blir det inte en krona. Sen kanske ni borde radera ert program pga dess sexistiskt natur. Ta inspiration från er egen notering om 'bloggvett' det är en bra start.
AnmälHur vi bidrar till bättre klimatAtt bromsa växthuseffekten blir mer och mer angeläget. Skandia har som målsättning att minska vår verksamhets ekologiska fotavtryck. Klimatfrågan är en av de viktiga hållbarhetsfrågorna som vi jobbar med och innebär att vi så långt det går i de länder vi verkar bara köper grön el, ersätter resande med videomöten och har en mängd andra initiativ för att minska utsläppen från vår verksamhet. För de koldioxidutsläpp som kontorsverksamheten trots det skapar ser vi till att klimatkompensera fullt ut.  Vi har nu i fyra år till 100 procent klimatkompenserat för våra utsläpp.

Klimatavtalet i Paris i december och FN:s hållbarhetsmål visar tydligt att både stater och företag behöver bidra till att minska koldioxidutsläppen. Hur ska vi då få fler företag att dra sitt strå till stacken? Att klimatkompensera är ett sätt som både vi och andra bolag väljer, däribland familjeägda hamburgerkedjan Max. De har även prövat möjligheten att som företag få skatteavdrag för sin klimatkompensation (liknande möjligheten att göra skatteavdrag om man köper utsläppsrätter). Frågan har varit uppe i Förvaltningsrätten som i somras fattade beslut att neka skatteavdrag för klimatkompensation. Frågan kommer eventuellt att prövas i Kammarrätten.

Hur detta går är en viktig fråga för oss alla att hålla koll på. I nuläget finns ett antal engagerade bolag som, helt frivilligt, väljer att ta ett samhällsansvar genom att klimatkompensera. Både familjeägda Max och Skandia som kundägt är bolag med tydliga direktiv från ägarna om att ha en hög nivå på hållbarhetsarbetet. Men klimatproblematiken är så omfattande att det krävs att få långt fler bolag att agera.

Jag undrar hur många fler företag som skulle välja samma väg om det fanns starkare incitament, som t.ex. möjlighet till skatteavdrag. Tanken svindlar och jag kommer följa utvecklingen med spänning. 

Allt gott,

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

P.S. Är du nyfiken på hur Skandia klimatkompenserar? Vår klimatkompensation går till ett kvalitetscertifierat projekt (med Gold standard) som bidrar till att fler hushåll i Ghana kan använda en energieffektiv spis för matlagning. Den minskar behovet av att hugga ner träd och skogen kan därmed fortsätta ”andas in” koldioxid från luften och bidra som kolsänka.  Utöver att spisen är en klimatvinst så är det även en hälsovinst då den skapar mindre rök än matlagning över vanlig vedeldad spis. Detta är ett exempel på hur vi som företag kan vara med och bidra till lösningar enligt FN:s hållbarhetsmål.

Mer om klimatkompensation och hamburgerkedjan Max på deras hemsida.

Företag som förändrar världenAtt läsa tidningen känns ibland som att läsa en rysare av Stephen King. Klimatförändringar, människor på flykt, ökad ohälsa och otrygghet i samhället. Samhällsutmaningarna är så stora att det kan kännas övermäktigt. Men det finns också hopp. Det visar idag internationella affärstidningen Fortune Magazine. De listar världens 50 främsta bolag som genom sin vinstdrivande verksamhet även skapar viktig samhällspåverkan (miljömässigt eller socialt). Skandia finns med som enda svenska bolag och rankas på 20:e plats. I världen. Det känns fantastiskt.

Skandia har länge arbetat med att integrera hållbarhet i vår affär – i alltifrån våra investeringar, fastigheter till våra försäkringar. Det var det sistnämnda, Skandias framgångsrika arbete med att minska ohälsa som avgjorde toppnoteringen på Fortunes Change the world list.

Jag har tidigare bloggat om hur vi vågat stå upp mot kortsiktigheten och vår modell där försäkringskunderna får både riktigt bra rehab samtidigt som vi gör vårt yttersta att fånga upp kunderna redan innan de blir sjuka. Det har gett resultat – både mänskligt och finansiellt. Vi har mer än halverat kundernas sjukskrivningar samtidigt kommer vinsten många till godo. Vi har sänkt kundernas kostnad för försäkringspremier, ökat vinsten både för Skandia och våra kunder, samt undvikit personligt lidande och offentliga välfärdskostnader som uppstår när en person blir sjukskriven. 

Världen står inför stora samhällsutmaningar, något som FN har samlat i 17 hållbarhetsmål (nummer tre är God Hälsa). För att rå på utmaningarna krävs också näringslivets drivkraft och engagemang. Företag har en fantastisk förmåga till innovation och finna lösningar på problem.  Och om företag i stor skala ska vara med och finna lösningar på samhällsutmaningar så är det avgörande att de också samtidigt kan tjäna pengar på att göra det. Så det blir ekonomiskt hållbart i längden. Det vinner vi alla på.

Allt gott!

Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

PS – vill du veta mer om hur vi jobbar på för att bidra till både god avkastning till våra sparare och ett bättre samhälle (alltifrån klimatkompensation, gröna investeringar eller byggande av Sveriges största solenergianläggning) så kan du spana in vår hållbarhetsredovisning.
Annie westin|2016-08-30 14:29:07

jag har inte fått hyran
Anmäl


Bo Wennström|2016-08-31 23:17:28

Jag anser att fortsätta på den storindustriella vägen medborgarfientligt och här skriver du om Sveriges största solenergianläggning som något bra. Det är som att kissa i byxan, först blir det väldigt varmt sen kallt och kladdigt. Solenergi och vindenergi skall utvecklas småskaligt, på mikronivå så att alla medborgare och industrier blir så nära självförsörjande som möjligt på el. Idag skapas nonsens anställningar för att upprätthålla en förlegad arbetslinje med rötter i slaveritänkandet. Urbaniseringen skall upphöra genom en gemensam samhällsmålsättning om ruralisering, småskalighet med självförsörjande entreprenörer på familjenivå, återskapande av våra rötter med automatiserade familjejordbruk utan djurhållning. Därför driver jag idén med ett Svenskt Medborgarliv se här; https://docs.google.com/document/d/1Z8S8pDLIvXZEOofmBf8J6zpOPl8Jno_sxLiZNRKh-OQ/edit
AnmälÄven arbetsgivarna betalar ohälsans prisFrågor kring ohälsa är tyvärr mer aktuella än någonsin. I december anordnade Skandia tillsammans med Karolinska Institutet en konferens om ”Ohälsans pris”. Det blev så uppmärksammat att vi nu blivit inbjudna i denna vecka till riksdagen för att hålla ett kunskapsseminarium om värdet av att förebygga ohälsa. Frågan vi ställer är: hur kan vi satsa för att förebygga ohälsa och sjukdom - och därmed även minska kostnaden? Tillsammans med forskare, organisationer och politiker kommer vi diskutera hur vi tillsammans kan arbeta för att minska effekterna av ohälsa i Sverige.

Förutom att hälsa är livsviktigt för varje individ så orsakar ohälsa dessutom höga kostnader varje år, för arbetsgivare, samhälle och inte minst för enskilda människor som drabbas. Men det går att förändra, i form av att minska antalet sjukfall och därmed även de kostnader som är kopplade till ohälsa. Det handlar många gånger om att satsa på tidiga insatser som bidrar till att människor slipper bli sjuka. Skandia har sedan många år arbetat aktivt med att förebygga ohälsa genom att erbjuda försäkringslösningar där människor kan få hjälp redan innan dom blir sjuka. Vi har mycket goda resultat där vi på tio år har lyckats minska sjukskrivningarna bland våra kunder med 56%. Genom att sprida vår kunskap och erfarenhet kan bidra till att människor slipper drabbas av ohälsa. Samtidigt bidrar vi även till att minska samhällskostnaderna och även sparar pengar i vår verksamhet då färre av våra kunder blir sjuka.

Det kan inte bara vara politikerna som ska lösa samhällets alla utmaningar och problem. Vi har alla ett ansvar att bidra, inte minst näringslivet. Denna slutsats är något som även FN tydligt lyfter fram i sina nya hållbarhetsmål där ett av målen handlar om just ohälsa. Som försäkringsbolag med ca 200 000 kunder med våra hälsoförsäkringar så kan också vi göra vårt till. Vi gör det genom att ta fram forskning kring förebyggande insatser för ohälsa och även skapa bättre beslutsunderlag för arbetsgivare och politiker för att visa på värdet av att minska ohälsan. Ett sådant verktyg är Skandias Friskvårdskalkylator som visar hur livsstilsförändringar kan bidra till både ett hälsosammare liv och en stor kostnadsminskning. Det är tillsammans med Uppsala Universitet som vi har tagit fram kalkylatorn och är du själv nyfiken vad minskat stillasittande, rökningen, överkonsumtion av alkohol eller övervikt spelar för roll så kan du titta på vår hemsida.

Tvärtemot vad många tror så är det inte bara samhället utan också arbetsgivarna som betalar en stor del av notan för ohälsa. Institutet för miljömedicin på KI har räknat ut att ohälsan kostar svenska storföretag 40 miljarder kronor per år och för Sveriges 100 största företag uppgår kostnaden för sjukfrånvaro och ohälsa till ca 18 % av den totala lönekostnaden. Det finns med andra ord både mänskliga och därtill högst finansiella värden i att satsa på minskad ohälsa. Helt enkelt – väl värt att satsa på både för individen, organisationen och samhället. En god satsning på ett rikare liv ur många aspekter helt enkelt.

Allt gott,
Lena

 
Profit with purpose

Taggar: hållbarhet LenaDen kallhamrade finansmannen Gordon Gekko i filmen Wall Street blev känd för uttrycket ”greed is good”. Idag finns en förväntan på att bolag inte enkom kan fokusera på att skapa aktieägarvärde på kort sikt - utan företag måste samtidigt också bidra till samhällsnytta. Helt enkelt ”greed must do good”. Detta är i fokus i en ny internationell fallstudie, med koppling till Harvard, som fokuserar på hur Skandia bidrar till ett hållbart samhälle.

Fallstudien används av universitet, bland annat Harvard Business School, för att lära mer om hur företag både skapar affärsnytta och hållbar samhällsnytta.  Det kallas för ”shared value” som en utveckling av att det krävs mer för företag idag att lyckas vara konkurrenskraftiga än att enkom fokusera på ”shareholder value”. Som kundägt bolag finns det en särskild förväntan på att Skandia ska klara av att leverera både en god avkastning till våra kunder som är ägare och samtidigt bidra till samhället. Något som Sophie Nachemson-Ekwall i styrelsen för ägarföreningen ProSkandia bloggar om.

Ett exempel som fallstudien lyfter fram är hur den ökande ohälsan är en av vår tids stora samhällsutmaningar. Det innebär både ett tapp i mänsklig livskvalitet och även enorma kostnader för arbetsgivare och de offentliga och privata trygghetssystemen. Det är ett samhällsproblem att ta på allvar. Här har Skandia bidragit; genom en effektiv metodik att förebygga ohälsa har vi lyckats få ner sjuktalen hos våra kunder med hälsoförsäkring med 56% på tio år. Mer än 9 av 10 som använder vår försäkring kommer tillbaka till jobbet igen. Det är fantastiska resultat, främst för individer som återfår hälsan men även för arbetsgivare och samhället som sparar stora belopp.  Det har även varit en god affär för oss att jobba för att få kunderna friska igen (och som kundägt bolag har den vinsten gått tillbaka till våra kunder som är ägare).

Hållbarhet handlar inte bara om riskminimering utan också om att hitta nya lösningar på de samhällsutmaningar där bolag har möjlighet att påverka positivt. För Skandias del handlar det exempelvis om att hur vi genom vår affärsverksamhet bidrar till att förebygga ohälsa, investeringar i förnyelsebar energi och nya metoder för cancervård eller hur vi genom forskning från Skandias stiftelse Idéer för livet kan bidra till mer långsiktigt hållbar, trygg och resurseffektiv välfärd.

När FN förra året gick ut med sina nya Hållbarhetsmål skickades en tydlig signal om att en viktig pusselbit är hur företag bidrar till både ekologisk, social och, inte minst, ekonomisk hållbarhet.

Helt enkelt, bolag drivs utifrån ett vinstsyfte – till det finns idag även förväntan på vinst MED ett syfte. Med de utmaningar som finns i samhället finns ingen tid att dra benen efter sig. Det gäller att redan idag tänka längre för att bidra till ett rikare liv för våra kunder och samhället.

Allt gott!
Lena Hök, hållbarhetschef
Twitter: @lenahok

(Själva konceptet kring ”shared value” är utvecklat av professor Michael Porter vid Harvard Business School och Mark Kramer som är knuten till Harvard Kennedy School. Mark har även varit delaktig i att ta fram fallstudien om Skandia tillsammans med en internationella stiftelse FSG. Fallstudien finns nu publicerad på FSG:s sajt där de lyfter internationella exempel på bolag som ligger i framkant och i sitt hållbarhetsarbete jobbar med att skapa både stärkt konkurrenskraft och samhällsnytta samtidigt.)Henrik|2016-04-18 00:43:50

Låter spännande. Länka gärna till studien. mvh
Anmäl


Henrik|2016-04-18 01:54:31

Låter spännande. Länka gärna till studien. mvh
AnmälSjukt dyrtKostnaden för sjukskrivning väntas öka med 7 miljarder bara i år och beräknas uppgå till 51 miljarder kronor år 2019. Det är betydligt mer än hela Sveriges försvarsbudget. Varken miljardtillskott till Försäkringskassan eller obestämda tidsgränser i sjukförsäkringen kommer att stoppa utvecklingen. Det är hög tid att styra om till det effektivaste sättet att bromsa utvecklingen, nämligen att se till att människor inte blir sjuka.

Alla verkar överens om att utvecklingen inte är hållbar och att kostnadsökningen innebär en stor påfrestning på Sveriges ekonomi. Framförallt innebär utvecklingen att tusentals människor sjukskrivs från sina arbetsplatser och drabbas såväl fysiskt som psykiskt och ekonomiskt av en tillvaro i en kortare men oftast längre sjukskrivningsprocess.

Det finns också en grav underskattning av vad det kostar för arbetsgivaren. Beräkningar i Skandias Friskvårdskalkylator visar att arbetsgivaren tar så mycket som hälften av de totala samhällskostnaderna när en anställd blir sjuk.

Nyckeln är förebyggande arbete
Det finns en rad förslag för att bryta utvecklingen, men fokus kretsar nästan alltid kring insatser då sjukskrivning redan är ett faktum. Lika mycket fokus som läggs på att hitta effektiva insatser för rehabilitering och återgång till arbetslivet bör läggas på att se till att människor inte blir sjukskrivna över huvud taget.

Skandia har 160 års erfarenhet av att förutse och förebygga skador, men vi har faktiskt varit i samma situation som Sverige befinner sig i nu. I början av 2000-talet skenade sjukskrivningstalen också hos oss och därmed också kostnaderna för oss som försäkringsbolag. Det fanns egentligen bara två alternativ: höja premierna eller hitta ett sätt att minska sjukligheten. Vi valde att införa en kostnadsfri hälsoförsäkring i vår sjukförsäkring och uppmuntrade kunderna att höra av sig innan sjukskrivningen var ett faktum.

En klassisk win-win
Det handlade om allt ifrån utslitna ryggar som behövde sjukgymnastik till KBT-behandlingar för att undvika stress, ångest och psykisk ohälsa. Med hjälp av bra rehabilitering och aktivt förebyggande arbete har vi vänt skenande sjukskrivningstal och i förlängningen till och med sänka premierna när färre blir sjuka. Förändringen är en klassisk win-win-situation, då både arbetsgivare och vi som försäkringsbolag sparar enorma summor på att människor inte blir sjuka. Men viktigast av allt, ett stort antal människor undviker sjukdom och allt vad det innebär för den enskilda individen både ekonomiskt och socialt.

Alla har att vinna på förebyggande arbetet, inte bara försäkringskassan, sjukvården och stat och kommun i uteblivna skatteintäkter, utan i allra högsta grad arbetsgivare. Mellan 2006 och 2015 sjönk sjuktalen bland Skandias sjukförsäkringskunder med över 50 procent och 94 procent av de som har använt hälsoförsäkringen är helt arbetsföra efter nyttjandet. Om endast en del av den framgången skulle överföras på ett nationellt plan så skulle det innebära att Sverige som helhet skulle kunna spara tusentals sjukfall.

Det är hög tid att lägga större fokus på tidigare insatser. Alla vinner på åtgärder som gör att sjukskrivning helt och hållet undviks.

Allt gott!

Lena Hök, hållbarhetschef
Twitter: @lenahok
Inte en dag för tidigtDet är sannerligen inte lätt att vara konsument idag. Att välja en tjänst eller en produkt från ett företag som har värderingar nära våra egna är viktigt för många av oss. När det gäller miljöhänsyn och socialt ansvar vill vi ofta att det ska gå hand i hand med det ekonomiska. Vi har vant oss att använda olika märkningar som verktyg för att välja till exempel mat och kläder – märken för ekologisk odling, schyssta arbetsvillkor och god djurhållning vägleder oss att hitta produkter när vi vill väga samman en hållbar produktion och vad vi är beredd att betala.

Ny rankning för den som vill spara hållbart
Nu introduceras en ny betygssättning för när du ska välja och jämföra fonder. Och det är inte en dag för tidigt! Vi har sett i kundundersökningar att 9 av 10 tycker att man bara bör investera i företag som agerar ansvarsfullt t.ex. respekterar miljölagar och mänskliga rättigheter. Med tusentals bolag att analysera är det en viktig förväntan att stå upp för.

Det oberoende analysföretaget Morningstar lanserar nu betygsättning av fonder utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Skandia kommer att vara det första bolaget i Sverige som visar Morningstars betygsättning Sustainability Rating™ vilket planeras att kunna visas på våra hemsidor efter den 25 april. Fondernas betyg (1-5) kommer visas på Morningstars och Skandias hemsidor i form av jordglobar. Underlaget för betygsättningen sker utifrån kvalitativa hållbarhetsanalyser på bolagsnivå. Därefter aggregeras betygen från de enskilda aktieinnehaven i en fond till ett övergripande betyg på fondnivå.

För den som vill spara i fonder som investerat i bolag som redan är duktiga på hållbarhet ger hållbarhetsbetyget därför en bra vägledning. Hållbarhetsbetyget ger även en fond minuspoäng för om ett innehav i fonden brister vad gäller hållbarhetsfrågor, exempelvis om man upptäckts ha barnarbete i produktionen eller bryter mot miljölagar. Det gör det extra viktigt för fondbolagen att då kunna visa att man i dessa lägen har ett trovärdigt påverkansarbete.

För dig som vill veta mer om hur fondbolag jobbar med påverkan så kan du enkelt klicka på Hållbarhetsprofilen som också ligger uppe på vår hemsida där fondbolagen själva deklarerar hur de jobbar med hållbarhet och påverkansarbete när ett bolag brister.
 
För vi vill att du ska kunna göra ett val både utifrån hur fonden bidrar till en hållbar utveckling och hur den motsvarar dina ekonomiska förväntningar.

Allt gott!

Lena Hök, hållbarhetschef
Twitter: @lenahok

Vi fimpade för längesenFör ett sparbolag som Skandia, som tänker långsiktigt och har ett förebyggande förhållningssätt till ohälsa, faller det sig naturligt att inte investera i tobak. Varken vårt fondbolag eller livbolag investerar i tobaksproducerande bolag. Här ha vi valt en annan väg än de statliga AP-fonderna som investerar i tobak (se exempelvis dagens reportage i Dagens Industri som kritiserar de statliga fondernas investeringar). Vårt ställningstagande finns beskrivet både i vår ägarpolicy och i vårt ställningstagande kring tobak, som vägleds av Världshälsoorganisationens (WHO) ramkonvention om tobakskontroll och tobaksindustrin.

Vårt starka ställningstagande mot tobak grundar sig i att tobak är ett globalt folkhälsoproblem med vetenskapligt belagda hälsorisker. Lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) är de mest uppmärksammade problemen och innebär såväl lidande för individen som stora kostnader för samhället genom sjukskrivningar och produktionsbortfall. Enligt Cancerfondens beräkningar dör ca 5000 personer i Sverige på grund av rökning.

Sedan länge stöttar vi Cancerfondens arbete genom vår fond Skandia Cancerfonden. Under 2015 samlades 7,7 miljoner kronor in till cancerforskning via fonden. Därtill har Skandia utmärkt sig genom att som första bolag i branschen vara tydlig med att införa prisdifferentiering för rökare i vårt hälsoerbjudande, samtidigt som vi erbjöd rökare stöd för rökavvänjning. Vårt ställningstagande mot tobak går som en röd tråd igenom vår verksamhet både i form av satsningar på forskning, hjälp att få kunder till ett friskare (och rökfritt) liv till ett avståndstagande för att investera i tobaksbolag.

Lena Hök, hållbarhetschef
Twitter: @lenahok
Önskan att bidra till ett tryggare samhälle

Taggar: hållbarhet Lena


I slutet av 1980-talet var det många som upplevde ökad otrygghet i samband med att ungdomsgäng skapade kravaller i flera av våra svenska städer. Det blev något av en kulmen med kravallerna i Kungsträdgården i Stockholm.

Som en stor försäkringsaktör var det många som vände sig till oss på Skandia och undrade hur vi engagerade oss i samhället. Vi frågade våra kunder om vad de hade för idéer. Responsen var enorm. Mer än tvåtusen brev flödande in från människor som både såg samhällsproblemen på sin ort och ville vara med och bidra. Det blev starskottet till Stiftelsen Skandia Idéer för Livet.

Fokus är att bidra till ett socialt hållbart samhälle genom konkreta ideella projekt och forskning i syfte att förebygga ohälsa och utanförskap. Projekten stöttar barn och unga i att få en bra start i livet. Särskilt viktigt är det för dem som har det tufft. Därför går våra insatser till alltifrån förebygga mobbning, kollo för barn i riskzon, stöd till tjejer med självskadebeteende eller något så enkelt (och viktigt) som fotbollsträffar för ensamkommande flyktingbarn. Det handlar om aktiviteter som får unga att utvecklas, får tro på sig själva igen och får en chans till livet.

De som driver de ideella projekten lokalt är riktiga hjältar som i vardagen gör skillnad för allas vår framtid.

Denna insatsen är viktigare än någonsin. En av de svåraste frågorna att svara på är hur vi, var och en, kan bidra till att bygga ett tryggt och socialt hållbart samhälle. Utmaningarna kan kännas så stora att det är svårt att ta in. Samtidigt är det så att varje insats räknas.

Förra veckan fick jag möjlighet att träffa några av de ideella projekt som fått stöd från Idéer för livet. De är riktiga vardagshjältar som gör de små och stora insatserna varje dag som ger riktiga resultat.

Så för dig som vill engagera dig så kan jag tipsa om att El Sistema behöver en volontär som hjälper till att ordna fika på sina onsdagsträffar i Bredäng. Har du fullt upp redan på onsdagar eller tycker Bredäng ligger långt bort kan du gå in på Skandias volontärportal för att hitta andra uppdrag.

Du kan även stötta stiftelsen Idéer för livet genom att spara i fonden Skandia Idéer för Livet. Upp till 2 procent går direkt till stiftelsen. Skandia står för stiftelsens administrativa kostnader så att spararna vet att varje peng från dem går direkt till något av de ca 200 ideella projekt som får stöd årligen eller forskning. Från och med december är fonden i dessutom helt avgiftsfri. I dagens allt tuffare samhällsklimat känner jag att det är ett viktigt beslut att vi som företag underlättar för de människor som vill bidra till allas vår framtid.

Allt gott

Lena Hök, hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

P.S. Givetvis ska sparande innebära inte bara mänskliga vinster utan även ekonomiska dito. Därför är det glädjande att konstatera att fonden givit spararna 41 procent i avkastning under en femårsperiod från 29 oktober 2010 till 30 oktober 2015.

Kom ihåg att historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Denna produktinformation ska inte ses som placeringsrådgivning. Kontakta en rådgivare om du önskar personlig rådgivning utifrån dina individuella förutsättningar.
Utanförskapets pris

Taggar: hållbarhet Lena


Just nu kryllar Sverige av förväntansfulla barn och unga som har börjat skolan för hösten. Framtiden ser tyvärr inte lika ljus ut för alla. Bara i Stockholm kommer ca 1 329 av de sexåringar som nu i höst börjar skolan att hamna i utanförskap senare i livet. Vi vet att det finns en koppling mellan skolmisslyckande och framtida utanförskap som långvarig arbetslöshet, psykisk ohälsa eller missbruk. Men det behöver inte vara så.

Viktigt att agera på de första varningssignalerna

Stiftelsen Skandia Idéer för livet har länge engagerat sig i tidiga satsningar som kan motverka framtida utanförskap. Mycket av vårt fokus ligger idag på program som syftar till att stärka motivationen i skolan. Många elever tappar motivationen vilket leder till stökigt beteende och sämre studieresultat.

Ett exempel är vårt samarbete med flera svenska skolor och Star for Life. Det är ett skolprogram som stärker ungas självkänsla och motiverar dem att satsa på skolan. Jag pratade i somras med rektorn på en av skolorna som berättade att både lärare och elever ser flera positiva resultat. Sånt är glädjande att höra!

Omfattande samarbete med Sveriges kommuner

Skandia har tagit fram forskning och utbildat var tredje svensk kommun i att räkna långsiktigt på samhällsvinsten med social hållbarhet. Bättre beräkningar ger också bättre beslutsunderlag för att beslutsfattare inom kommun och skola tidigt ska satsa på barn och unga.

Vi agerar även själva som bolag och låter våra medarbetare på en del av sin arbetstid engagera sig i ideella projekt med exempelvis läxläsning, mentorskap eller kollo. Allt med fokus på att stötta barn i riskzon. Det är ett engagemang som är viktigt inte minst för att hjälpa människor som flytt till Sverige att komma in i vårt samhälle.

Vill du engagera dig?

Om du vill engagera dig är du varmt välkommen att leta efter volontäruppdrag i Skandias Volontärportal eller välja att sätta av en del av ditt sparande i fonden Idéer för livet som stöttar lokala ideella projekt runt om i hela Sverige.

Utanförskap kostar samhället enormt mycket i både mänskligt lidande och pengar. Till slut får alla betala på ett eller annat sätt. Vi är övertygade om att förebyggande insatser bland unga är en investering som hela samhället tjänar på. Därför fortsätter vi att uppmärksamma att utanförskapets pris är alltför högt, i både mänskliga och ekonomiska termer, och jobbar för att fler ska engagera sig – www.skandia.se/ideerforlivet.

Allt gott
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

 
Vill du engagera dig?

Taggar: Lena


Jag tror vi alla är djupt berörda av alla bilder, reportage och berättelser från flyktingkatastrofen. Det är många som idag ställer sig frågan "hur kan jag hjälpa?". Det finns många sätt att engagera sig och flera hjälporganisationer gör ett fantastiskt arbete. Det är något vi vill göra allt vi kan för att stötta än mer.

Skandia har i flera år stöttat flyktingbarn och integration

Genom stiftelsen Skandia Idéer för livet har vi länge arbetat för att barn och unga i Sverige ska ges möjlighet att växa upp till trygga individer och minska risken för utanförskap. Idéer för livet arbetar med flera frågor, alltifrån att förebygga mobbning, ge stöd i skolan till integrationsprojekt. Vi har i flera år sett att behoven ökar för att stötta barn som kommit till Sverige att bättre komma in i samhället.

Under de senaste fem åren har vi stöttat 200 ideella projekt för att hjälpa barn och unga med en god integration i samhället. Ett exempel är Svenska Med Baby, en verksamhet som skapar möten mellan barn och föräldrar från olika kulturer för att tillsammans bryta segregationen, bygga broar och träna svenska med varandra.

Klicka på bilden för att starta filmen

Ett annat exempel är TRIS, en ungdomsorganisation som arbetar för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck.

Vill du engagera dig?

Det finns en enorm styrka när människor engagerar sig för att alla barn ska få en chans här i livet. Det är vart och ett av de projekt som fått stöd från Idéer för livet ett levande exempel på. Det är även ett engagemang vi har här på Skandia där flera medarbetare är volontärer och ger av sin tid genom att exempelvis läsa läxor med barn som inte har möjligheten att få det stödet hemma. Här kan våra medarbetare göra en viktig insats för barn som kommit till Sverige och behöver hjälp.

Det finns även många kunder som vill engagera sig och ge av sin tid. Genom Skandias volontärportal kan du som kund hitta ideella projekt runt om i hela landet, och på så vis bidrar vi till att fler kan hjälpa och bidra i samhället. Tid är det värdefullaste vi har – att ge av den för att hjälpa ett barn i behov av extra stöd är en viktig insats.

Skandias medarbetare stöttar Rädda Barnen

Extraordinära situationer kräver extraordinära insatser. Skandias medarbetare skänker därför 200 000 kronor till Rädda Barnens insatser för att ta hand om de familjer med barn som kommer hit. Rädda Barnen arbetar för att asylsökande barn blir introducerade till samhället på ett bra sätt och att de får rätt till hälsa, fritid och utbildning på samma sätt som andra barn. För de kunder som också vill ge en gåva har vi lagt upp länkar på vår hemsida till flera ideella organisationer som gör en insats i flyktingkatastrofen.

Det blev en lång blogg idag. Ändå är inte ord tillräckligt. Jag vill därför ge ett STORT TACK till alla de kunder och medarbetare som både de senaste dagarna, och även tidigare, visat på stort engagemang. Den medmänskligheten behövs för att säkra att barn i riskzonen ska få chans till ett rikare liv, både här och nu men även långsiktigt.

Allt gott

Lena Hök, hållbarhetschef Skandia
Twitter: @lenahok

 
Investering för bättre cancervård

Taggar: hållbarhet Lena


Skandia som koncern förvaltar ett kapital på ca 600 miljarder svenska kronor. Avkastningen är stark och vi har två år på raken glädjande nog blivit utsedda till årets livbolag. Många undrar vad som skiljer ett livbolag ifrån andra finanskoncerner vad gäller investeringar. Jag skulle säga att det handlar om förmågan att agera långsiktigt.

Ett exempel på vad förmågan till långsiktighet innebär är  den nya Skandionkliniken utanför Uppsala. Det är Nordens första klinik för protonstrålbehandling som startar nu i dagarna sina första behandlingar med cancerpatienter. Protonterapi är en behandlingsmetod för cancer är både effektivare och skonsammare än traditionell strålning. Metoden erbjuder avgörande fördelar när man behandlar nära strålkänsliga vävnader samt minskar risken för att friska organ skadas. Detta är särskilt viktigt för behandling av exempelvis barn och unga.

För att bekosta kliniken krävdes en finansiering på 750 miljoner kronor där Skandia har gått in som enda finansiär i en s.k. social bond (obligation). Det är ett åtagande från vår sida som löper på 20 år sikt och som vi gör i samverkan med de sju landsting som står för driften av Skandionkliniken. För att få till finansieringen av kliniken var det avgörande att finna en finansaktör som var villig att gå in långsiktig. Här är Skandia en av få aktörer som ensam klarar av sådana stora och långsiktiga finansiella åtaganden. Det matchar långsiktigheten i vår livportfölj.

Investeringar för framtiden

Investeringen i Skandionkliniken är ett exempel på vad vår investeringsfilosofi innebär i praktiken. Därtill är en hög andel alternativa investeringar i vår portfölj ett unikt uttryck för Skandias portfölj. Något som tillsammans med traditionella tillgångsslag blir till en styrka på en volatil finansmarknad. Skandias förvaltare kan luta sig mot en tydlig filosofi som inte bara ger utrymme för flexibelt och snabbt agerande när något inträffar i omvärlden utan även anger ramarna för förvaltarnas risktagande.

Skandias investeringsfilosofi handlar i korthet om långsiktighet som vägen till högre avkastning. Detsamma gäller för riskfyllda tillgångar där det dock gäller att ha en diversifierad och balanserad portfölj. Viktigt är också förmågan att kunna värdera tillgångarna själv då marknaden inte alltid har rätt. Sist men inte minst krävs aktiva strategier för hur våra investeringar skapar högsta möjliga avkastning för våra kunder på lång sikt.

Långsiktiga investeringar är en viktig del av Skandias investeringsfilosofi. Att det i fallet med Skandionkliniken handlar om en investering i en livsavgörande behandlingsmetod gör att värdeskapandet inte bara kommer kunderna till del i form av avkastning utan skapar även viktiga sociala värden för samhället, svensk sjukvård och drabbade cancerpatienter. Det om något är en investering som tänker längre genom att bidra till ett rikare liv, både mänskligt och ekonomiskt.

Allt gott!

Lena Hök, hållbarhetschef SkandiaVän av ordning|2015-05-27 09:13:15

Ni skriver inte om att det är en kommersiellt beslut och att Skandia får en avkastning på 3,67% med 7 landsting som garant. Att jämföra med statsobligationen med 10-årig löptid som har en ränta på under 1%. Således låter det som en bra obligationsplacering för Skandia, men knappast en "social bond" att slå sig för bröstet för...
Anmäl


Jim J|2015-05-28 08:38:29

Jättebra initiativ, nu kom ju denna anläggning igång!
Anmäl


Bosse|2015-05-28 16:50:57

Helt rätt, en win/win-situation!
AnmälSå här har våra kunder blivit friskareSverige behöver bli bättra på att motverka ohälsa och utanförskap, snarare än bara betala för det när det väl uppstått. Det är något som jag skriver om på DN debatt. Som sparbolag ser vi på Skandia vad som händer när människor drabbas av olika former av utanförskap. Att inte längre kunna stå för sin egen försörjning på grund av arbetslöshet, sjukskrivning, missbruk eller psykisk ohälsa gör det svårt att hantera sin ekonomi. Att spara är inte heller att tänka på för den som drabbas.
 
Det här är frågor som engagerar oss och ett samhällsproblem som också berör vår verksamhet. Därför är vi engagerade i att ta fram lösningar. På så vis har våra kunder blivit friskare.

Försäkringskassan gick ut i en artikel häromdagen och varnade för att sjuktalen i Sverige sedan 2010 ökar kraftigt vilket gör att Försäkringskassans kostnader skenar. Enligt Världshälsoorganisationen WHO orsakar ohälsosam livsstil 80 procent av hjärt- och kärlsjukdomarna, 90 procent av all typ 2-diabetes och 30 procent av all cancer. På samma vis vet vi att livsstilen påverkar psykisk ohälsa och stress. Det betyder att förändring i vardagsvanor kan förbättra hälsa och minska riskerna för sjukdom. Då gäller det att satsa förebyggande så folk slipper bli sjuka. Det har vi gjort för våra kunder.
 
Så många som nio av tio av våra kunder vänder sig till oss redan innan sjukskrivningen är ett faktum. Vi är de enda som erbjuder en kostnadsfri förebyggande (p)rehabilitering kopplad till vår företagssjukförsäkring. En insikt är att många behöver hjälp att hantera balansen i livet - mellan arbete, privatliv och andra krav. Det kan tyckas konstigt att erbjuda vård innan folk är sjuka, men faktum är att när vi ger våra kunder förebyggande hjälp så blir det resultat, både mänskligt och ekonomiskt. Samtidigt som sjuktalen i Sverige ökat har våra kunders långtidssjukskrivningar minskat rejält, från 4,5 till 0,6 procent.
 
Det är en vinst många får del av; kunderna har vunnit bibehållen hälsa, arbetsgivarna har sluppit betala sjuklön och samtidigt har vi som bolag fått lägre kostnader. Därtill drar det offentliga försäkringssystemet en vinstlott.
 
Som Nobelpristagaren James Heckman har visat kan förebyggande sociala insatser ses som rena ekonomiska investeringar. Vinsten, i termer av att fler kommer i arbete och färre hamnar i långvarig ohälsa, utanförskap eller bidragsberoende, kan rentav vara större än rena finansiella investeringar.
 
Så är det även för våra kunder. De sänkta kostnaderna bidrar till att Skandia sänkt priset med upp till 75 procent för dessa produkter. För självklart, som kundstyrt bolag har vi sett till att vinsten går tillbaka till kunderna.
 
Det här är ett exempel på hur vi tänker längre för att bidra till ett rikare liv.
 
Allt gott!
 
Lena Hök
Hållbarhetschef Skandia
Skandia storsatsar på vindkraftSkandia gör en storsatsning på förnybar energi. Vi investerar nära två miljarder kronor tillsammans med Vattenfall för att kraftigt öka produktionen av vindkraft i Sverige. Vi kommer tillsammans driva fyra vindkraftsparker med en effekt på 141 MW. Och vad betyder då detta för andelen förnybar energi i Sverige? Det årliga byggandet av vindkraft i Sverige ligger på ca 700 MW per år. I en jämförelse är det vi nu tillför så mycket som en femtedel av detta.
 
Vad innebär då det här för dig som kund? Vår målsättning är att ge en stabil och långsiktig avkastning till våra sparare. Sedan ett antal år investerar vi alltmer i infrastruktur. Exempel på infrastrukturinvesteringar som vi har gjort de senaste åren är bygge av järnväg i Frankrike för höghastighetståg, en solenergianläggning i Spanien och en cancerklinik i Uppsala i syfte att möjliggöra en ny och effektivare cancerbehandling i Sverige.
 
Genom att investera i infrastruktur får våra kunder möjlighet till avkastning i form av framtida pensionsutbetalningar. Men investeringen bidrar också med en samhällsnytta genom att bygga hållbara värden i samhället. När vi nu investerar i vindkraft så innebär det ett kraftigt tillskott till förnybar energi för Sverige. Genom att vi går in som investerare kan Vattenfall mer än fördubbla sin tillväxt inom förnybar energi. 
 
Alla energislag har sina utmaningar. Att bidra till alternativ till olja och kol som energikälla gör att vindkraft är en viktig del i framtida energiomställning. Energiproduktion från förnybara källor som sol, vind och vatten är positiva ur ett hållbarhetsperspektiv. De har även en ekonomisk långsiktighet som passar Skandias investeringsfilosofi med många långsiktiga sparare som vill ha en stabil avkastning. Det är med andra ord en långsiktig investering från vår sida som ger både ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
 
Allt detta (och lite till) får spararna i vår traditionella livförsäkring del av.
 
Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia
 
Ps. För den som också vill spara grönt i fonder kan Skandia Världsnaturfonden varmt rekommenderas. Tillsammans med WWF har vi satt upp investeringskriterierna. Det innebär bland annat att fonden inte investerar i fossila energislag och inte heller i gruvindustri. Som sparare i Skandia Världsnaturfonden bidrar du även till WWF:s verksamhet för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.
 X|2014-12-16 14:08:13

Finns det någon vindkraftssatsning som bär sig ekonomiskt utan statligt stöd?
Anmäl


Finansanalytiker|2014-12-16 17:31:57

Nej Det går inte att räkna hem en sådan investering. Det blir förlust för våra pensionärer.
Anmäl


Björne|2014-12-16 21:58:32

Det går inte att räkna hem vindkraft utan subventioner, dessutom så är totala effekten om 141 MW en ren nysning effektmässigt. Ap3 köpte aktier i Arise Power 2006 för ca 200 milj kr, aktievärdet idag är sa 50 milj. kr. Betydligt bättre att byta ut alla gamla pumpar och fläktar till moderna dito, denna investering är återbetald om ca 3 år, beroende på drifttider. Dessa nya har total verkningsgrad om ca 70 % istället för de gamla om ca 40-50%. Observera att enbart pumpdrift står för ca 10% av samhällets totala elförbrukningen, till detta skall då också läggas total fläktdrift.
Anmäl


Hasse|2014-12-16 22:44:43

Som fågelskådare, och är mycket ute i skog och mark, så vet jag att vindsnurror är många gånger veritabla fågeldödare.
Anmäl


Kul|2014-12-16 22:59:17

...att ni är med och investerar i Sverige och Sveriges framtid och utveckling!!
Anmäl


Lennart Lindberg|2014-12-17 17:19:58

Jag har som ägare krävt att få se kalkylen på denna investering. Eftersom jag själv är delägare i ett vindkraftverk vet jag att idag finns INGEN markandsekonomisk möjlighet att räkna hem det. Ett vindkraftverk har en HÖGSTA livstid på 20 år, i de flesta fall mindre. Idag finns INGA indikeringar på ett elpris inom denna period som bär denna investering. Hur kan jag flytta mina pengar, detta är ju kvalificerat vansinne.!!
Anmäl


Lena Hök|

Hej! Innan vi fattar beslut om en investering gör vi en omfattande analys av alla de variabler som kommer att påverka den framtida lönsamheten. Så har såklart gjorts även i detta fall. Vi kombinerar traditionella tillgångsslag med alternativa för att skapa en robust portfölj långsiktigt. Här är våra satsningar på infrastruktur, inklusive vindkraft en del i detta. Vi går inte ut med hur analysen ser ut för respektive av våra investeringar. Däremot kan du se resultatet av vår investeringar i den avkastning de leder till.  Våra infrastrukturinvesteringar har haft en avkastning om cirka 8-10% per år och vi förväntar oss samma sak från den här investeringen. //Lena

AnmälSatsning på stökiga unga bra investeringI så gott som varje klass finns ”stökiga” barn som behöver extra stöd. Allt för många gånger kommer det stödet först när problemen har vuxit sig stora och bitit sig fast. Många gånger eftersom kommunen eller skolan inte trott att man ”har råd” med en tidig insats.

Men att låta problem växa sig stora för att sedan satsa resurser på att ”släcka elden” är vådlig. För risken är uppenbar. Barn med utagerande beteendeproblem har tyvärr sex gånger högre risk för kriminalitet, risken för alkoholberoende är två gånger större och för psykisk sjukdom är risken 10 gånger större.

Det är helt enkelt livsviktigt att rektorer, kommuner och socialtjänsten runt om i landet har rätt underlag när man fattar beslut som kan vara livsavgörande för de familjer och de barn som behöver stöd. Jag är inte ensam om att känna hur hjärtat snörps åt när jag hör om de svårigheter familjer utan hjälp har. Men det behöver inte vara så. Argumentet att inte ha råd är förbaskat dyrt – i längden.

En satsad krona på att stötta stökiga barn ger två kronor tillbaka inom loppet av ett år. Det genom att erbjuda föräldrarna hjälp i sin kontakt med de utagerande barnen i tidig ålder och på så vis avvärja att problemen växer sig större. Detta visar en forskningsrapport som Skandia och Uppsala Universitet tagit fram och som många medier redan har rapporterat om, till exempel TV4 och Ekot.

Det är helt enkelt lönsamt med tidiga insatser – både mänskligt och ekonomiskt. Faktum är att denna enkla logik är grunden för hela försäkringstanken – att det är bättre att förebygga och förhindra att problem uppstår än att vänta och betala när de vuxit sig stora.

Som försäkrings- och sparbolag är vi ett komplement till de svenska välfärdsystemen. Vi ser konsekvenserna när människor drabbas av ohälsa, psykiska problem, missbruk eller andra former av utanförskap. När människor själva inte kan stå för sin egen försörjning och behöver stöd. Både vi och samhället har helt enkelt ett stort intresse av att jobba förebyggande.

Då gäller det att tänka längre och säkerställa att varje satsad krona ska ge ett resultat och minska riskerna för utanförskap och ohälsa. Allt annat är inte bara omänskligt, det är även ekonomiskt vansinne. För den som vill ha det svart på vitt kan läsa rapporten.

Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschef SkandiaThomas Rockmyr|2014-11-12 21:24:49

Väldigt kloka ord Lena! Förhoppningsvis vaknar ledande politiker och inser att tidiga insatser i form av en satsning på hela det tidiga utbildningsväsendet (förskola, grundskola) skulle ge fantastiska effekter. Tyvärr sitter beslutsfattarna på sina egna stolar och ser ofta inte längre än till nästa instans. Ett exempel på detta är beslutet att integrera alla barn med speciella behov i det gemensamma klassrummet, vilket skapar en orolig arbetsmiljö för alla barn. Kanske kan kommande lärarbrist skapa förutsättningar för att öka medvetenheten hos våra beslutsfattare.
Anmäl


Bank-kund sedan snart 40 år|2014-11-13 01:38:25

Ännu en som vill tala om hur det skall vara. Problemet är att det finns inte mycket att göra. Alla skall ha vård hit och dit men problemet att den låtsasvård som finns bara gynnar vårdgivarens plånbok. Alltså läkare, psykologer, kuratorer och annan, rent ut sagt dynga. Det enda som hjälper är den medicin som en läkare kan skriva ut men ger långsiktigt inget bra resultat heller i de flesta fall. Slutligen vill jag påstå att det största problemet Sverige har är att man överhuvud taget importerar folk som inte är kompatibla i ett svenskt samhälle. Dessa borde till en större del hjälpas i sina närområden. Vinst för alla på lite sikt förutom dem som parasiterar på dessa stackare i nuläget.
Anmäl


antar..|2014-11-17 15:07:51

..att du dock inte varit bankkund i denna bank så länge? inte svårt att gissa åt vilket håll du är politiskt lagd iaf...
Anmäl


Bank-kund sedan snart 40 år|2014-11-18 02:13:39

Då antar du helt fel. Har alltså varit kund så länge som jag beskrivit. Inte för att jag tycker att Skandiabanken är särskilt mycket bättre än andra banker utan för att jag ser ingen mening att byta till en annan lika dålig bank. Talar då om inlåningsräntor i första hand. Slutligen var din politiska hemvist finns bryr jag mig inte ett dugg men din insinuation att jag skulle tillhöra de ungefär 750 k som röstar på SD så har du helt rätt. Detta gör jag med stolthet då jag värnar om Sverige, som jag en gång kallade mitt fosterland, fastän jag bor utomlands.
Anmäl


Nenne|2014-11-18 09:33:47

Pssst! Skandiabanken startade 1994!!!
AnmälInvestera mot cancer

Taggar: Lena Cancerfonden


Cancer är något som drabbar både individen och närstående. Tack vare forskning har nya behandlingar tillkommit och långt fler liv kan därmed räddas idag. Vi har även bättre koll på vilka faktorer som minskar och ökar risken. Som att en hälsosam livsstil kan förebygga en tredjedel av cancerfallen enligt Världshälsoorganisationen WHO.

Vi vet också att rökning är den enskilt största orsaken till cancer. Det känns galet onödigt att spela rysk roulett med hjälp av en cigarett. Det är inte bara min egna åsikt - Skandia försäkrar människors liv och hälsa och för oss som ser den skada tobak gör är det en logisk konsekvens att vi avstår helt och hållet från att investera i tobaksbolag. Faktum är att inte en nickel av våra 460 miljarder investeras i tobak. Det är ett starkt ställningstagande. 

Lika starkt som alla de av våra kunder som väljer att spara i fonden Skandia Cancerfonden och bidrar med 2 procent årligen av fondvärdet till cancerforskning. Tillsammans är Skandias kunder en av Cancerfondens största bidragsgivare som under årens lopp bidragit med 116 miljoner till cancerforskning. Samtidigt som deras sparande har ökat med 520 procent för dem som sparat i fonden sedan starten för 26 år sedan.

En klok investering för ett rikare liv – i både mänskliga och ekonomiska termer.

Måndagen den 13 oktober tar vi på Skandia tillsammans med Cancerfonden ett steg mot en hälsosammare livsstil – vi ordnar en lunchpromenad för anställda och kunder som Magdalena Forsberg leder. Kl. 11:30 föreläser Magdalena och 12.05 startar promenaden från Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Välkommen du också, läs mer och anmäl dig på Facebook eller via ideerforlivet(a)skandia.se.

Lena Hök, hållbarhetschef SkandiaBorg|2014-10-10 22:53:08

Finns den som ppm fond?
Anmäl


Lena Hök|

Hej Borg! Fonden finns tyvärr inte på Pensionsmyndigheten, de tillåter inte gåvofonder. /Lena

AnmälLönsamma sociala investeringarI en valrörelse vill politiker från höger till vänster övertyga oss väljare om bästa sätt att möta social och ekonomisk marginalisering. Men nästan allt fokus ligger på att hantera ohälsa och utanförskap när det väl har uppstått. Det är hög tid att tänka nytt och börja satsa på förebyggande insatser. Det handlar om att bättre ta tillvara på samhällets resurser, både de mänskliga och ekonomiska. 

I veckan lanserades boken Utanförskapets pris – en bok om förebyggande sociala investeringar, skriven av nationalekonomen Ingvar Nilsson, forskaren Nima Sanandaji och mig själv i egenskap av hållbarhetschef på Skandia med ansvar för stiftelsen Skandia Idéer för livet. Med boken belyser vi hur mycket samhället förlorar på varje medborgare som hamnar utanför i form av sjukskrivning, psykisk ohälsa, missbruk eller arbetslöshet. Kostnaden för marginalisering är skyhög – både i form av livskvalitet men också omfattande kostnader för samhället. Försiktigt räknat handlar det om tolv miljoner kronor per individ med ett livslångt utanförskap. Vid sidan av detta finns självklart omfattande mänskliga förluster, som är svåra att sätta pris på.

Boken hoppas jag inspirerar fler sociala entreprenörer, kommuner, landsting, ideella organisationer eller bolag att satsa på förebyggande insatser med bevisad effekt. Att förordet till boken skrivs av politiker som Miljöpartiets Gustav Fridolin och moderaten Anna König Jerlmyr pekar på att det finns en logik som går bortom partigränser.

Som pensions- och försäkringsbolag har vi produkter som är ett viktigt komplement till det som de offentliga systemen erbjuder, i alltifrån sjukförsäkringar till pension. Vi vet att det är lönsamt att satsa inte bara på rehab utan också på tidiga insatser i form av ”prehab”, åtgärder som sätts in INNAN det gått så långt som sjukskrivning eller psykisk ohälsa. Ju fler kunder som använder sig av prehab i ett tidigt skede, desto fler får tidig hjälp och kan slippa sjukskrivning. På så vis har sjukskrivning bland våra försäkringskunder kraftigt gått ner, i en tid då sjukskrivningarna har gått upp. Att satsa långsiktigt på tidiga insatser är med andra ord direkt lönsam, både för kunden och Skandia.

Ohälsa och utanförskap är tufft och något ingen av oss vill hamna i. Ändå gör folk just det. Just därför gäller det att få ut bäst effekt i alla insatser som syftar till att motverka utanförskap och ohälsa. Här har både näringslivet, offentlig sektor och ideell viktiga roller att spela. Hittills har var tredje kommun utbildats i den metodik som vi beskriver i boken Utanförskapets pris. Om några veckor har vi en utbildning för ideella organisationer och sociala entreprenörer. I nästa vecka lanserar vi metodiken i Danmark tillsammans med ett danskt forskningsteam. Vi vill bidra till utveckling, kunskap och stötta alla de som arbetar förebyggande med sociala investeringar.

Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschef Skandia med ansvar för stiftelsen Skandia Idéer för livet

PS. Missa inte Tove Lifvendals krönika i Svenska Dagbladet om vår bok och sociala investeringar som en god affär!
Att investera i det som är riktigt viktigt

Taggar: hållbarhet Lena


Försäkringar ska handla om det som är viktigt i livet. En förmåga att inte bara förutse utan även förebygga sådant ingen vill vara med om, och i sista hand, om det värsta inträffar, stötta upp och ställa till rätta. När det gäller sakförsäkring är det lätt att förstå, en cykel kan ersättas och att förebygga stöld handlar om säkra lås. Även nedbrunna hus kan byggas upp igen, även om det är tungt, och risker med brand gör att det är än viktigare att satsa på att förebygga. Brandvarnare, brandsläckare eller brandfiltar finns därför i nästan varje hem.

Men när det handlar om det som är riktigt viktigt i livet: hälsa, social tillhörighet eller förmåga att försörja sig själv - då blir det mer komplext. Få saker är så svåra som när en människa hamnar utanför samhället. Desto viktigare att sätta alla klutar till att förebygga. För det går.

Vissa saker kan människor fixa på egen hand - men riktigt svåra situationer kan gå utöver individens egna förmåga. Då krävs förstärkning. Av släkt och vänner, eller samhället runt omkring. Som försäkringsbolag ser vi konsekvenser av såväl ohälsa som utanförskap och vet hur viktigt det är att förebygga.

För vår del handlar förebyggandet både om ideellt engagemang men också att stötta svenska kommuner att tidigt satsa på barn man ser är i en riskzon för utanförskap. Tove Lifvendahl skrev i söndagens Svenska Dagbladet om vårt arbete med kommunerna och de kalkyler vi tagit fram för att visa det kloka i att satsa på tidiga insatser, både rent mänskligt och ekonomiskt.

En riktigt god försäkring handlar just om att förebygga så att det värsta inte inträffar överhuvudtaget. Det handlar om säkra lås, brandlarm eller för den delen tidiga insatser för människor som visar att de är i en riskzon vad gäller ohälsa eller utanförskap. Självklart ska stöd finnas om det värsta inträffar men än bättre är att bygga vårt samhälles trygghet på hur många människor vi kan rädda från att alls hamna i utanförskap.

Skandias stiftelse Idéer för livet jobbar just med det förebyggandet. Under hela våren har 56 av mina kollegor på Skandia i Stockholm, Göteborg, Linköping och Sundsvall stöttat barn som inte får stöd hemifrån med läxläsning. Nu i dagarna är det ett antal andra kollegor som följer med som engagerade vuxna på dag-sommarkollo för barn i socioekonomiskt utsatta områden.

Och om du vill, liksom mina kollegor, göra en egen ideell insats kan jag varmt rekommendera dig att logga in på Volontärportalen. Där har vi samlat uppdrag från  ideella organisationer och projekt runt om i hela landet. Du hittar en hel del av våra Eldsjälar där. Välkommen att bli en du också!

Allt gott
Lena Hök, hållbarhetschef
(finns på Twitter som @lenahok)Sten|2014-06-27 10:24:46

Hej kan nån svara på hur jag avslutar smartbank? Jag vill inte längre ha den funktionen! Av vilken anledning kan jag inte bara avsluta den i inloggat läge?? Svar önskas snarast!
Anmäl


Skandia|

Hej Sten! För att avsluta smartbanken - ring till kundtjänst, 0771-55 55 00, så hjälper de dig. I dagsläget går det inte att göra i inloggat läge men jag för vidare din synpunkt till ansvariga. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


SH|2014-06-27 21:49:29

Har Skandiabanken någon kommentar till följande från Finansinspektionen om "rådgivning"? "Skandiabanken får anmärkning och straffavgift på tio miljoner kronor Skandiabanken Aktiebolag har haft brister i sin investeringsrådgivning genom anknutna ombud. Banken har inte följt de regler som gäller för att ta emot provisioner och inte heller hanterat intressekonflikter på rätt sätt. Därför får banken en anmärkning och ska betala en straffavgift på tio miljoner kronor. Skandiabanken har bedrivit investeringsrådgivning genom anknutna ombud. Banken har i samband med den rådgivningen tagit emot provisioner från tredje part som fondbolag och produktbolag, trots att detta inte har varit tillåtet eftersom banken inte har lämnat information om ersättningen till kunderna på det sätt som krävs. Skandiabanken har även haft brister i sin hantering av intressekonflikter. Banken har haft ett ersättningssystem som inneburit att flera av de anknutna ombuden fått högre ersättning när de förmedlat vissa produkter. Det har lett till incitament för ombuden att rekommendera finansiella produkter som gett högre ersättningar i stället för de som är bäst för kunden. Skandiabanken har inte identifierat och hanterat den intressekonflikt som därmed uppstått mellan de anknutna ombuden och kunderna. Finansinspektionen ger därför Skandiabanken en anmärkning och en straffavgift på tio miljoner kronor. "
Anmäl


Skandia|

Hej SH,

Självklart! Som ett kundstyrt bolag ser vi allvarligt på detta. Finansinspektionens granskning bygger på ett besök de gjorde hos oss i februari 2013. Då hade vi redan identifierat och börjat åtgärda dessa problem och har sedan dess bland annat förändrat ersättningarna till våra rådgivare, förtydligat informationen till våra kunder och ökat våra utbildningsinsatser. Vi kommer nu att gå igenom Finansinspektionens synpunkter i detalj för att säkerställa att det inte finns några återstående brister. Finansinspektionen har inte identifierat att någon enskild kund skulle ha lidit skada.
//Anna, bloggredaktör

Anmäl


SH|2014-06-27 21:53:32

Angående "Smartbank": Jag önskar å få en översikt (som innan) på mina konton på in/ut men önskar inte att dela detta med andra. Jag fick inget svar från kundservice på frågan.
Anmäl


John|2014-06-28 11:31:59

Exat smartbank känns obehagligt vill inte heller att andra ska ta del av min ekonomi!
Anmäl


Skandia|

Hej! Du kan vara lugn, ingen annan kan ta del av din ekonomi. /Anna, bloggredaktör

AnmälSlopade ledningsbonusar...… och mycket mer finns att läsa i Skandias nya hållbarhetsredovisning som du hittar här. Som kundstyrt bolag är det viktigt att agera ansvarsfullt och att vi även öppet och transparent redovisar hur vi arbetar.

Exempelvis att vi infört helt transparenta bolåneräntor och varför vi vill att alla i branschen, såsom vi gjorde i förra veckan, avskaffar upfront-provisioner för försäkringar med löpande inbetalningar (ersättningar som betalas ut direkt efter försäljningstillfället). Slopade ledningsbonusar på Skandia, ansvarsfulla investeringar och att vårt fastighetsbolag är först i Norden med att lyckas få en hel stadsdel miljöcertifierad (i Malmö) beskrivs också i redovisningen.

Du kan även läsa om hur vi som försäkringsbolag ser konsekvenserna av och samhällets kostnader för utanförskap (sjukskrivning, arbetslöshet, psykisk ohälsa och missbruk) och varför vi utbildat var tredje svensk kommun i att satsa på förebyggande sociala insatser för att motverka utanförskap.

Att Skandia har blivit en ömsesidig koncern, med det traditionella livbolagets kunder som ägare innebär också att vi utvecklat en styrmodell som bygger på verkligt kundinflytande. Och nu har kunderna röstat fram vilka kunder som sitter i Skandias fullmäktige och ytterst ska styra inriktningen för bolaget! Målet är att skapa en modern infrastruktur för dialog och kommunikation, så att alla kunder ska kunna påverka Skandias verksamhet i frågor som är viktiga för dem.

En del förändringar har vi redan gjort, annat återstår att göra. Tack vare dialogen med kunder och andra externa intressenter så kan vi bli mer hållbara på sikt. Kundinflytandet blir därmed en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Så just därför vill jag välkomna dig att läsa hållbarhetsredovisningen och höra av dig här så vi får höra dina förväntningar på oss som bolag.

Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschefAnders I|2014-05-31 13:15:12

Varför får jag ingen arvsvinst på min tjänstepension KAP-KL ? I andra tjänstepensioner ,ITP-K, SAF-LO, PA03 hos andra bolag får jag arvsvinster. Stjäl Skandia de från mig eller varför redovisas de inte ? Vad får jag för årsavgiften 90 kr och den %-avgiften ni tar ut månadsvis från min KAP-KL ?
Anmäl


Mattias Munter|

Hej Anders I!
Tack för dina frågor. Om du inte får arvsvinster beror det på att du har återbetalningsskydd till förmån för din familj kopplat till din försäkring. Har du inte behov av det så tar du bort skyddet genom att kontakta vår kundtjänst på 020-55 55 00. KAP-KL är den enda valcentral där du inte kan välja detta samtidigt som du väljer bolag och därför har de flesta valbara bolag valt att ha återbetalningsskydd som förval. Avgiften som tas ut ska täcka de kostnader som vi har för administration och förvaltning för just din grupp av försäkringar. //Mattias

Anmäl


NEJ TILL BONUSAR|2014-06-02 12:33:08

Slopade ledningsbonusar: TACK till Skandia och VD Fagerman som tagit beslutet att ta bort de osunda bonusarna till ledningen!!! Denna fråga initierades 2008 av finansminister Anders Borg redan innan Lehman-konkursen, men storbankerna ville inte lyssna..... (undantag som vanligt för rättrådiga Handelsbanken tror jag). En av de största svenska bankerna motiverar sina bonusar med att "bonus premierar sunda och långsiktigt utvecklande beteenden". Sunda beteenden - Haha! Bevis emotses! Den bankens VD avstod visserligen från 7 miljoner i bonus ett år, men kompenserade då sig själv via många ytterligare miljoner i lön! I bankbranschen är det ju räntenettot (alltså kundernas höga låneräntor) som skapar utrymme för HÖGA BONUSAR! Vi vanliga lånekunder får alltså slita för bankdirektörernas miljonbonusar!!! Nej, bonusar är ett otyg som tillkommit på senare år - det finns ingen forskning som tyder på att bonusar någonsin gjort något gott (annat än fyllt vissa giriga chefers plånböcker). Ledningsbonusarna triggar tyvärr till jämförelser, inte minst med USA. Och USA har väl tydligt nog visat åt vilket håll det landets ekonomiska utveckling går - nu är det dags att Sverige visar att det finns annat än pengar som MOTIVERAR till ett bra jobb! Därför kan nu Skandiabanken sänka sina låneräntor till en vettig nivå. - hoppas nu att övriga banker får sig en tankeställare!!! Tack för att ni är f FÖREGÅNGARE i Skandia! Som kund blir man stolt. (Och jag utgår från att det inte bara är Skandia utan även Skandiabanken som avses när det gäller borttagna bonusar) ?
Anmäl


En transparent värld...NOT|2014-06-02 15:37:49

Det finns ju en annan sida av myntet. Kan det vara så att man höjer samtidigt löner för dessa chefer och ökar på pensionsavsättningarna. Dessa kommer man kalla pensions/lönekostnader och ingen i ett ömsesidigt bolag kommer att märka skillnaden då dessa redovisas som en klump då i ett ömsesidigt bolag behöver man inte ha kostnadskontroll. Avgiften är så att säga inte särskild transparent .... Det svensson inte vet, det har inte svensson ont av. Nej du, tacka vet aktieägare och AB.
Anmäl


Anders Neander|2014-06-04 16:28:20

Det hedrar Skandias företagsledning att man tagit beslut om att slopa bonus- utdelningar. Bonusar har blivit som en epidemi som spritt sig bland företagsledningar och styrelser som förutom lön eller arvode kräver höga bonusersättningar bara för att de anser vara så särskilt skickliga att leda sina företag. Det är ju rena in- billningen. Se bara på Vattenfall och Handelsbankens fifflande direktörer. Det finns en mångfald av exempel att ta fram i detta sammanhang. Strongt Skandia. Jag är glad åt att Skandiabanken är min huvudbank.
Anmäl


NEJ TILL BONUSAR igen|2014-06-04 16:36:04

Bonus-exemplet har inget med Skandiabanken att göra, tvärtom!!! Skandia (och därmed -banken) belönar uppenbarligen inte cheferna med bonusar längre. Det är en svensk storbank som har policyn "bonus premierar sunda och långsiktigt utvecklande beteenden", som jag tycker är ett hån mot oss småsparare och lånekunder. Det är ju vi som får betala för de miljonbonusar som höga direktörer i vissa banker tar ut. Pensionsavsättningar kan givetvis vara ett annat sätt att gynna de redan lyckligt lottade..... Med en Skandia-styrelse som röstats fram av oss kunder har vi nu möjlighet att se till att styrelsen utgörs av personer med hög integritet från olika delar av samhället. Ett kundstyrt Skandia borde bli bra mycket bättre än det förra sydafrikanska Old Mutual!
Anmäl


BONUSAR - fråga till AN?|2014-06-04 16:45:23

Jag trodde Handelsbanken var den enda storbank som är prickfri, som INTE delar ut bonusar och som framför allt ALDRIG legat samhället och skattebetalarna till last. När SEB, Nordea och Swedbank 2008/9 hade miljardförluster bl a i Baltikum så behövde inte Handelsbanken ta emot något stöd. Eller...? AN kanske vet mer om detta?
Anmäl


Johan|2014-06-05 10:34:05

Börja inte med svåger politik bara som de andra ömsesidiga bolagen som tex LF.
Anmäl


NEJ TILL BONUSAR|2014-06-05 13:14:10

Kanske bäst att ställa en rak FRÅGA TILL SKANDIA: Gäller borttagandet av ledningsbonusar SAMTLIGA bolag i koncernen; inkl. SKANDIABANKEN???
Anmäl


Lena Hök|

Hej! Vi har tagit bort bonusar för samtliga ledningsgrupper inom både Skandias koncernledning och även för Skandias dottersbolags ledningsgrupper, inklusive Skandiabanken. //Lena

Anmäl


Johan|2014-06-05 19:06:40

När kan jag se eurobonusen? Reggade mig i maj för detta! Och kan ni höja till 10p per 100 lapp!? Det har ni väl råd med:)
Anmäl


Skandia|

Hej Johan! När du handlar med vårt betal- och kreditkort utan årsavgift får du dubbla poäng (10 poäng/100 kr) på dina köp.

När du som Skandiakund är ansluten till SAS EuroBonus kan du tjäna poäng på olika sätt – transaktionspoäng för kort och engagemangspoäng beroende på vilka produkter du har i Skandia. För alla kortköp som görs med bankkortet eller kreditkortet så får du som kund EuroBonus-poäng. För bankkort 5 poäng/100 kr och för betal- och kreditkort 10 poäng/100kr. Poängen delas ut till ditt poängkonto den 6:e eller 7:e varje månad och de delas ut i efterhand, d.v.s. poäng som du tjänat in i maj kommer alltså i juni. Dina poäng för sparande, försäkringar och bolån börjar du att samla från och med juli, och där sker poängutdelningen kvartalsvis istället. De första poängen för sparande, pensionsförsäkring och bolån kommer delas ut i början av 2015, men är då summerat från 2014. Du kan se alla dina poäng när du loggat in under ”min anslutning till EuroBonus”. Om tjänsten avsluts mitt i månaden så tilldelas inga poäng för den månaden. Hur mycket poäng som du kan tjäna är beroende på hur mycket som spenderas på kortet. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


Johan|2014-06-05 19:08:02

Ömsesidigt betyder det att jag som kund får ta del av överskottet? Tex gratis visa kort?
Anmäl


Skandia|

Hej Johan! Ömsesidighet betyder att våra kunder är ägare och delar på vinster (och förluster) i företaget. Tyvärr kostar det fortfarande pengar att producera tex kort och därför kan de inte bli gratis. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


Sven|2014-06-06 10:47:33

Betyder det att ni nu istället höjt deras löner till skyarna? Kan du redovisa vad ledningsgruppen, VD, HR Chef, mm har för månadslöner + andra förmåner? Eftersom ni nu är helt transparenta. Tack. "Hej! Vi har tagit bort bonusar för samtliga ledningsgrupper inom både Skandias koncernledning och även för Skandias dottersbolags ledningsgrupper, inklusive Skandiabanken. //Lena"
Anmäl


Skandia|

Hej Sven! Här kan du läsa mer om alla våra ersättningsformer i banken: http://www.skandiabanken.se/hem/Upload/pdf/IR/Ers%c3%a4ttningsrapport%202013.pdf //Anna, bloggredaktör

Anmäl


Gun|2014-06-08 12:01:00

Ni är en internetbank, ni har inga kontor och därmed lägre kostnader, är det inte läge då att ta bort valutapåslaget vid köp med ert betalkort utomlands? Det har ni väl råd med? http://www.di.se/artiklar/2014/6/5/basta-kortet-for-semestern/
Anmäl


Skandia|

Hej Gun! Vi arbetar ständigt med att se över våra produktvillkor men har i dagsläget inga planer på att ta bort valutapåslaget. //Anna, bloggredaktör

Anmäl


Lön och BOSTADSBIDRAG|2014-06-12 10:41:19

@Sven Googla istället för att läsa länken, då får du veta att Skandiabankens VD har en lön i nivå med VD-arna i de största svenska bankerna! Han har dessutom ett "bostadsbidrag" på 93.000 kr per månad för att han inte längre bor utomlands (eller kanske har dubbla boenden?). Som kund kan man kanske få tycka "No more bostadsbidrag" !!! om han ska sitta som VD i Sverige i en bank utan kontor och med lägre kostnader, som Gun skriver. Han skulle kunna skänka dessa pengar till Idéer för Livet istället! Att jobba i bank är faktiskt inte så märkvärdigt att det motiverar MÅNGMILJONLÖN och DESSUTOM BOSTADSBIDRAG! (Tänk på Skandias historia!)
Anmäl


Skandia|

Skandias bankchef flyttade från Norge till Sverige, och under första perioden i Sverige fick han bostadsbidrag medan han hade kvar sitt boende i Norge och försökte komma in på den svenska bostadsmarknaden. Han har nu skaffat eget boende och bostadsbidraget är borttaget. Ingen höjning av grundlönen skedde när vi tog bort den extra ersättningen.

Lönejämförelsen med storbankerna tycks inte stämma. När jag snabbt tittade på årsredovisningarna för två av storbankerna fick deras koncernchefer ersättningar inklusive pension på ungefär 20 miljoner kronor, respektive 3 miljoner euro. Jag vill inte recensera lönenivåerna, och som ett konkurrensutsatt bolag behöver Skandia betala marknadsmässiga löner, men jag kan konstatera att de bankernas vd-ersättningar är mångdubbelt så stora som ersättningen till Skandias bankchef. //Anna, bloggredaktör

Anmäl6,6 miljoner till cancerforskningenTack är ett ord som rymmer stort som smått. Som att tacka för en komplimang, för maten eller för att någon håller upp en dörr. Nog så trevligt. Men ibland rymmer ett tack en hel värld. Det är ett sådant tack som jag vill ge nu och rikta till alla sparare i Skandia Cancerfonden.

I förra veckan utbetalades den årliga utdelningen från Skandia Cancerfonden och tack vare alla sparare får Cancerfonden drygt 6,6 miljoner kronor. De sparare som har varit med från starten för 26 år sedan har under åren tillsammans bidragit med 115 miljoner kronor till svensk cancerforskning. Dessutom har de haft en värdetillväxt på över 520% på sitt egna sparande.

Skandias fond är en viktig insamlingskanal för Cancerfonden och vi kommer fortsatt att samarbeta med Cancerfonden för att lyfta vikten av förebyggande åtgärder. Tack vare forskning vet vi idag att upp till en tredjedel av alla cancerfall kan förhindras genom en hälsosam livsstil. Som försäkringsbolag ser vi vad som händer när människor som drabbas av cancer blir sjukskrivna. Det är ett tufft besked att få både för den som drabbas och de anhöriga. Jag vet själv hur svårt det var när min pappa fick sitt cancerbesked för snart tio år sedan. Vad det väckte i form av frågor, rädslor och även förhoppningar på behandlingar.

Den absolut bästa försäkringen skulle självkart vara den som förhindrar att människor överhuvudtaget blir drabbade. Den finns tyvärr inte ännu. Men genom att stötta Cancerfondens viktiga arbete med både forskning och förebyggande åtgärder så kan vi förhoppningsvis bidra till att minska antalet cancerfall.

Ett liv rymmer en hel värld, så kändes det i varje fall för mig som anhörig när vi efter många år började tro på att behandlingarna fungerade mot cancern. Tack vare forskning, och tack vare utveckling av metoder och kunskap så kan fler liv räddas. Det är ett sådant tack – som rymmer en hel värld – som jag vill ge till spararna i Skandia Cancerfonden. Tack!

Allt gott,
Lena Hök, hållbarhetschef
När livet ställs på sin spetsDet finns tillfällen då själva livet ställs på sin spets. För elva år sedan fick min pappa besked om prostatacancer. Det är ett sådant tillfälle då en hel familj får en klump i halsen och magen drar ihop sig. Då oron sätter sig i kroppen och alla besked granskas och analyseras till det yttersta, av oss nära och kära, som egentligen inte förstår behandlingsmetoder och annat men definitivt förstår att livet är skört. Så mycket skörare än vi tar för givet i vår vardag.

Just därför är det så oerhört viktigt att det finns en stark drivkraft som säkerställer att forskning och metodutveckling går framåt. Där har Cancerfonden inom många år varit en viktig kraft i att bidra till cancerforskning. Det är därför det är så viktigt att underlätta för människor som vill stötta detta arbete. Skandia Cancerfonden är ett bra exempel på hur man på ett enkelt sätt kan kombinera ideella bidrag och sparande. Fondandelsägarna som var med från starten för 25 år sedan har förutom att de bidragit med 109 miljoner kronor till cancerforskningen också haft en värdetillväxt på över 500 procent.

Fonden har en bred inriktning och placerar främst i bolag på Stockholmsbörsen men avstår investeringar i företag vars verksamhet strider mot Cancerfondens riktlinjer, och Skandia har en daglig etisk screening för att säkerställa detta. I år har fonden delat ut nästan 6 miljoner kronor till Cancerfonden.

I takt med att vi får mer kunskap och bättre metoder om cancer finns också möjligheten att rädda fler liv. De år som jag gick med klump i magen inför varje provsvar för att få veta mer om hur behandlingen och kontrollerna gick för min pappa var riktigt tuffa. För mig har klumpen i magen sedan länge försvunnit. Idag är han cancerfri sedan flera år tillbaka och jobbar, 69 år fyllda, för fullt inom sin egen firma - med inriktning just på att etablera cancercenter internationellt.  Cirkeln känns sluten.

Och jag kan konstatera att jag är oändligt tacksam för de landvinningar som cancerforskningen har gjort, för den fantastiska behandling min pappa fick och många med honom. Samtidigt är uppdraget fortfarande stort. Det har jag enorm respekt för. Här är alla goda krafter som stöttar Rosa bandet kampanjen en viktig kraft. Jag vill dessutom särskilt tacka var och en av våra kunder som sparar i Skandia Cancerfonden och bidrar både till sin egen ekonomiska framtid och allas vår hälsa. Stort TACK!

Allt gott,
Lena Hök, Skandia Idéer för livetJättebra!|2013-10-11 00:49:29

Finns den som ppm fond? I så fall vill jag spara i den!
AnmälOrosmoln och ljusglimtar i framtida SverigeJust nu pustar jag ut en stund i Visby, efter att ha deltagit i flera paneldebatter om sociala investeringar, utanförskapets pris och hur vi bygger ett hållbart samhälle. Viktiga debatter där bland andra Anna König Jerlmyr (moderat socialborgarråd Sthlm), Gustav Fridolin (språkrör MP), Elisabeth Dahlin (GS Rädda Barnen), Anna Nilsson (hållbarhetsanalytiker Swedbank) m.fl. varit med.

Morgonen inledde vi med att dessutom släppa Ungdomsrapporten 2013, som bjuder på både hopp och förtvivlan om hur Sveriges unga ser på tillvaron. I korthet vill jag bjuda på några av orosmolnen (hela rapporten hittar du här).

Moln ett: Har vi en utbredd intolerans och social utsatthet?
Fyra av tio svenska ungdomar har utsatts för mobbning, kränkning, hot eller våld. Främst tjejer och unga med invandrarbakgrund. Totalt oacceptabelt. Dessutom kostsam om det leder till ytterligare utsatthet. Vi vet genom vårt mångåriga socioekonomiska arbete att fler än 13 procent av alla unga som vuxna hamnar i utanförskap som psykisk ohälsa, sjukskrivning, arbetslöshet eller missbruk. Utanförskapets pris för detta är 210 miljarder kronor per årskull.

Moln två: Har vi en söndercurlad generation?
45 procent av Sveriges unga tycker att de har för stort ansvar för sin egen framtid. Frågan är, vem har då det ansvaret? Är de söndercurlade eller har vi misslyckats med att rusta våra unga med självförtroende nog att sitta i förarsätet i sina egna liv? (den här aspekten tog Expressen upp i morse, läs gärna på sida 14!)

Moln tre: Vad innebär tidiga elitsatsningar på ungas idrott?
Härligt att åtta av tio unga idrottar för att må bra. Samtidigt slås jag av kontrasten till verkligheten, där idrotten ofta blir alltmer prestationsinriktad ju äldre man blir. Ungdomsrapporten visar att endast 6% av de unga idrottar för att bli bäst. Om toppning och elitsatsning på barn leder till att många unga killar och tjejer lägger av så är det ett folkhälsoproblem. Att röra på sig är en del i en hälsosam livsstil och om den grunden läggs tidigt tjänar både individen och samhället på det långsiktigt.

Det finns också en hel del ljusglimtar i rapporten. En överväldigande majoritet av Sveriges unga trivs bra med tillvaron. Och nästan 40 procent av gymnasieungdomarna upplever att de kan påverka samhället, vilket är avsevärt fler än för 20 år sedan. Det ger hopp om hur vi bygger ett hållbart samhälle framåt!

Allt gott
Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet

PS. Undrar du varför Skandia engagerar sig i detta?

Eftersom var femte svensk är kund hos oss och vi jobbar med att skapa framtida välfärd så drabbas också våra kunder av utanförskapets pris eller ett otryggt samhälle. För även om en trygg ekonomi är en del av ett rikt liv, så är faktorer som arbete, social gemenskap och ett hållbart samhälle också viktiga parametrar. Människor i utanförskap har dessutom svårt att planera för framtiden eller spara för sin pension. Därför är det viktigt att fånga upp tidiga varningssignaler. Det är det Ungdomsrapporten handlar om.

Du hittar mer info om hur vi motverkar utanförskap med offentlig sektor och ideell på utanforskapetspris.se och ideerforlivet.se.
Är barns idrott trygg, rolig och schysst?Jag tror att jag inte är ensam om att ha haft en lätt idyllisk bild av idrottande barn. Att det handlar om att lira boll,  vara en del i laget och glädjen att springa ut på plan. Och i de flesta fall är det just så roligt och schysst som ungas idrott är. Den främjar hälsa och bryggar över sociala barriärer. Goda vanor som kan vara en positiv kraft för att förhindra framtida ohälsa. Inte minst som försäkringsbolag ser vi vikten av att främja tidiga insatser som ökar hälsan och minskar framtida utanförskap.

Samtidigt finns det också en annan verklighet runt barns idrott. En Sifo-undersökning som Rädda Barnen och vi skriver om idag i  Aftonbladet visar att kränkningar är vanliga inom idrotten. Var fjärde förälder har vid flera tillfällen sett en ledare hetsa, skälla eller ge kränkande kommentarer till barn i samband med idrottande. En tredjedel har vid flera tillfällen även sett en annan förälder bete sig lika illa.

Med gormande och hetsiga vuxna bredvid plan, vad händer då med den trygga, roliga och schyssta idrotten? En varningsklocka ringer i mitt huvud när jag ser att en stor andel föräldrar uppger att deras barn slutar innan 11 års ålder med sin idrott på grund av att de inte ansågs vara tillräckligt bra (41% uppger detta som anledning). Är det då konstigt att två av tre föräldrar är negativa till toppning och elitsatsningar på barn under 12 år? Nånting känns snett. För huvudsyftet med barns idrott är väl ändå inte att vaska fram OS-guld till nationen. En stor del av syftet måste vara att det handlar om barns glädje att idrotta, hälsa och gemenskap. Sånt som bygger det framtida samhälle vi alla är en del av.

Då måste vi vuxna runt omkring, i egenskap av ledare, idrottsföreningar och även kommuner som ger bidrag till idrotten ställa frågan hur vi främjar en idrott för alla? Tillsammans med Rädda Barnen har vi tagit fram ett stöd och handlingsplaner till idrottsföreningar som vill motverka diskriminering och skapa en idrott för alla, High five. Att ta tag också i problemsidorna av barns idrott kräver att man vågar se bortom den idylliska bilden. För dig som har idrottande barn kan det vara bra att ställa frågan om  hur förberedd idrottsföreningen är på att skapa en trygg, rolig och schysst idrott för alla barn? Helt enkelt, har de en handlingsplan för hur de hanterar en spricka i idyllen?

Allt gott
Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet   
Sverige har inte rådVarje dag marginaliseras mänskliga resurser till ett utanförskap runt om i vårt land. Vi vet att mer än var tionde barn går mot ett framtida utanförskap som vuxen. Varningssignaler om att man är i riskzonen börjar många gånger redan i unga år. Vi har därför tagit fram Ungdomsrapporten för att synliggöra hur unga i Sverige ser på tillvaron.

I vissa delar är det hoppfull läsning. Som att 90 procent tycker att Sverige är ett bra land att leva i och 3 av 4 är rätt nöjda med tillvaron. I andra delar är det svårare – som att 2 av 5 är stressade över de förväntningar de har på sig själva och att så mycket som hälften av tjejerna är stressade på grund av utseende/kropp/vikt. 
 
Visst är ungdomen en svår tid för flera av oss då man kan ha sina dippar. Å andra sidan är detta också en signal på att något är fel och att många unga upplever att de inte passar in i mallen.
 
De flesta skulle nog skriva under på vikten av att våra barn och unga får en stabil självkänsla som kan orientera dem rätt på livets väg. Självklart vill vi att nästa generation ska slippa psykisk ohälsa, sjukskrivning, missbruk eller andra former av utanförskap. Då är det viktigt att agera just på tidiga signaler.

Det är genom att agera förebyggande vi kan rusta våra barn och unga för ett aktivt arbetsliv och på så vis säkerställa kommande generationers välfärd. För att bygga ett socialt hållbart samhälle måste vi tänka längre och lyssna på de röster som tar vid imorgon. Det hoppas vi att Ungdomsrapporten bidrar till.
 
Allt gott
Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet 

P.S. vill du veta hur vi jobbar med att stärka barns och ungas självkänsla? Du hittar alltifrån de filmer och handledningsmaterial som används av skola, fritidspersonal och idrottsledare på www.ideerforlivet.se . Där ser du även vilka Eldsjälar och ideella projekt vi stöttat genom åren. På www.utanforskapetspris.se hittar du de metoder och verktyg som hjälper kommuner och landsting att se värdet av förebyggande insatser och även hur hiskeligt dyrt det är att ignorera tidiga signaler om barn i riskzonen.
Livsviktig debattUtanförskap är tufft, skrämmande och något ingen av oss vill hamna i. Ändå gör folk just det. Mer än vart tionde barn som i år börjar skolan kommer som vuxen att hamna i någon form av utanförskap som missbruk, kriminalitet, sjukskrivning, psykisk ohälsa eller arbetslöshet. Många av dem kommer redan i unga år att skicka signaler om att de behöver extra hjälp i form av skolkuratorer, resurslärare, anti-mobbningsinitiativ med mera.

Den här formen av förebyggande insatser för barn och unga ses ofta som kostnader istället för långsiktiga investeringar. Kommuner som inte tror sig ha råd att tänka långsiktigt skär ner på skolan och på resurspersoner för de som behöver det som mest. Det kan få förödande konsekvenser. Kriminalvården presenterade igår en studie av kriminella mäns psykiska hälsa. Två tredjedelar hade redan i barndomen tecken på ADHD och hade tidigt i livet haft behov av extra stöd för att bygga en stabil grund.

Skandia har sedan 2007 jobbat hårt för att visa värdet av det förebyggande arbetet. Här har vi tillsammans med två nationalekonomer tagit fram en metodik, verktyg och utbildat ett 60-tal kommuner. Men det räcker inte. Även om mycket förebyggande arbete faller på kommunen, så är de inte ensamma ansvariga för att hantera problemet. Här måste vi få fler krafter att sluta upp. Att få till debatt är livsviktigt.

Det är dags att göra upp med kortsiktigheten. Hjälp oss sprida budskapet om värdet av tidiga insatser och få fler att engagera sig för att motverka utanförskap. Bli en del i kampen om ett bättre samhälle där vi tänker längre.

Allt gott,
Lena Hök, Skandia Idéer för livet
 
 
Ps. Hur detta hänger ihop med att vi till vardags sysslar med sparande, bank, försäkring och hälsa? Som bolag vet vi värdet av att räkna hem en investering långsiktigt och även veta priset på en risk. Helt enkelt en insikt om att förutse och förebygga så att en skada inte ens uppstår är lönsamt, i både ekonomiska och mänskliga termer.
Så mycket kostar våldetVisste du att gatuvåldet kan kosta en medelstor svensk kommun 200 miljoner årligen?  Eller att ett enda personrån med begränsade fysiska skador kan kosta samhället 225 000 kronor? Även skolan är en våldsarena där skolvåldet kan kosta samhället 160 miljoner årligen. Genom att sätta siffror på våldets kostnader kan vi visa att våld har ett svidande högt pris, inte bara mänskligt utan även krasst ekonomiskt.

Som försäkringsbolag ser vi behovet av att tänka längre vad gäller insatser och investeringar i människor. Vi har tillsammans med två nationalekonomer räknat på våldets kostnader och presenterat det i en rapport. Det gör vi för att synliggöra utanförskapets pris, och därmed, förebyggande insatsers värde.

Gemensamt för allt våld är att det skadar, söndrar, förstör och, inte minst, medför kostnader. Inte bara i försämrad livskvalitet. Våldet genererar även enorma samhällskostnader oavsett om det är skolvåld, rasistiskt våld, gängkriminalitet eller våld vid idrottsevenemang.

Trots det verkar det sällan finnas resurser för att förebygga våld och fånga upp unga människor innan de blivit våldsverkare. Förebyggande insatser som görs av skolkuratorer, extralärare, fritidsgårdar och fältassistenter är resurser som ständigt tycks ligga under luppen för kostnadsbesparingar. Som vi ser det kan till exempel skolkuratorer vara goda investeringar för samhället - om man jämför med den skyhöga framtida prislappen för de barn som är i riskzonen.

Rapporten har vi tagit fram tillsammans med Akta Huvudet som hjälper skolor att arbeta förebyggande mot våld. De gör ett viktigt arbete, både mänskligt och för samhällsekonomin. Ett våldsoffer som invalidiseras av sina skador får inte bara sitt liv förstört utan kan under resten av sin livstid kosta samhället upp mot 50 miljoner kronor.

Så nästa gång du hör hur en skola, kommun eller landsting inte tycker sig ha råd med viktiga insatser och förebyggande arbete. Be dem fundera ett varv till. Med vår rapport visar vi att det är ett märkligt sätt att spara kostnader – både kortsiktigt och dyrt.

Allt gott

Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet 

Ps. Läs vad media skriver om rapporten:
DN - Så mycket kostar gatuvåldet
TV4 - Våld dyrt för samhället
GP - Miljarder skäl att förebygga våld
Knakar knäna?Vissa saker är lättare att fixa om man agerar i tid. Så enkelt är det. Jag har tidigare bloggat om hur vi engagerar oss i att förebygga utanförskap. Det handlar om att vi som företag är delaktiga i att bygga det samhälle som vi och våra kunder ska leva i många år framåt. Det handlar också om enkel försäkringslogik.

Det är lättare att fånga upp barn i en riskzon om man agerar på de första signalerna som skolk, mobbning och självskadebeteende. Som bank vet vi också att det är lättare att spara om man har koll på kostnader, risker och sin ekonomi. Och kan ni tänka, det är också bättre att satsa på tidiga insatser och prehab istället för att vänta tills en skada blivit riktigt illa och man bara har rehab att ta till. Därför har vi en modell, Hälsokedjan, som ger oss möjlighet att fånga upp folk, innan det behöver gå så långt som till sjukskrivning.

Just för att vi försäkrar människors hälsa så finns en stark drivkraft (både hos oss och kunden) att se till att man håller sig frisk. Det är helt enkelt lönsamt, både för livskvaliteten och ekonomin. Jag blev påmind om det när jag såg den här bloggen.

På sistone har flera medier lyft fram det Skandia gör för att få kommuner att jobba förebyggande mot utanförskap (bland annat Veckans Affärer). Det finns dem som här inte ser kopplingen till vår verksamhet. Den är ju solklar. Det handlar om försäkringslogik och vikten av att förutse och förebygga. Oavsett om det gäller våra kunders hälsa eller, som vi gör inom Idéer för livet, tänker längre och applicerar försäkringslogiken på samhället runt omkring oss.

Allt gott,
Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet 
Ögonöppnare i morgonrusningenMitt under morgonrusningen i tunnelbanan kom en riktig ögonöppnare. En man med trassligt yttre stiger in i vagnen och ropar ut till alla och envar: ”Vem vill köpa Situation Stockholm å stötta en hemlös stackare?”. I det vakuum av tystnad som uppstod hörs en trygg mörk stämma. ”Hej Anders, hur har du det nu för tiden?”

Vi som satt i vagnen fick höra svaret på frågan. Det visar sig att Anders har ett förflutet som narkoman. Under flera år lyckades han bli fri från sitt beroende med hjälp av metadonbehandling.  Ordnade upp sitt liv och träffade en tjej. För en tid sedan fick han återfall. Nu var han tillbaka på droger och väntade på att få komma in på behandling. Den här gången gäller det inte bara honom själv. Han ska bli pappa om några månader. Det gick inte att ta miste på hur starkt han önskade att hamna på rätt köl igen.

Jag hoppas att det kommer att ordna sig för Anders och att han kan bli den pappa han vill vara. Att familjen får det stöd de behöver, både från det offentliga och från det civila samhället runt omkring. Vem som hamnar på glid, i utanförskap, är nyckfullt. Men vi vet redan idag hur viktigt det är att agera på tidiga signaler om problem i familjen. Vi vet mycket om vikten av det förebyggande arbetet och att fokus bör ligga på att agera tidigt. Fånga upp barn och unga i tid. Redan när de är på väg in i en riskzon.

Jag tror att alla vi som satt i vagnen och hörde om Anders livsöde fick en riktig ögonöppnare. Livet är skört. Sverige har ett system inom den offentliga sektorn som stöttar upp. Gott så. Men civilsamhället och det mänskliga engagemanget spelar också en viktig roll.

Människor som tar av sin tid för att stödja andra. Ordnar en trygg hamn för dem som har ett stormigt liv. Jag möter många Eldsjälar som vi stödjer genom stiftelsen Skandia Idéer för livet, som ”Projekt Förort”. De fångar  upp barn och unga som har det tufft. Här kan du höra hur en av killarna inom projektet beskriver vad det inneburit för honom.

Kanske är du en av de Eldsjälar som engagerar dig för andra? I så fall är du varmt välkommen att söka till vår stiftelse. 

Allt gott,
Lena Hök, chef Skandia Idéer för livet Ja visst är det tragiskt|2012-08-14 01:15:51

Men det är inte företags uppgift att lösa de problemen. Ja, jo jag hör nog hur i tar sats och tänker säga att företag minsann ska ta en och vara en aktiv del av samhället. En "god" samhällsmedborgare. Men faktum är att inget kan vara mer fel. Ett företags ända syfte är förmera de pengar som ägarna till företaget investerar. Det innebär att ett företag aldrig kan spendera pengar utan att få tillbaka dem med ränta. Antingen direkt eller indirekt. Företag kräver alltid något i retur. "there is no such thing as a free lunch". det innebär att vi vore blåögda om vi tillät privata, lönsamhetsdrivande företag att stoppa fingrarna i syltburken bara för att de ska uppfattas som snällare. Det slutar bara illa (för skattebetalare och individer). Skandia vill t e x att du investerar i deras idéer för livet fond som skänker två procent av kapitalet till stiftelsen ideer för livet som deras organisation idéer för livet styr och kontrollerar. Alltså vill de att du betalar för att de ska kunna stärka sitt varumärke som "god samhällsmedborgare". Bah humbug säger jag!
Anmäl


Ojdå...|2012-08-15 15:47:24

@Ja visst är det tragiskt: Det var ord och inga visor det... Det skulle vara intressant att höra Skandias resonemang. Idéer för Livet fonden är ju en fond som historiskt gått ganska bra. Men Skandia tar ju redan ut 1,4% i förvaltningsavgift. Menar du att det tar ut ytterligare 2,0% i avgift som de använder till marknadsföring/skänker til sin egen stiftelse?
Anmäl


Skandia|

Hej,

Skandia är som försäkringsbolag en del av det samlade svenska trygghetssystemet. I dagens samhälle blir det allt viktigare att våga lyfta blicken, se bortom det dagsaktuella och ta ett bredare samhällsansvar. Det gäller för företag, politiken och människor i stort. För oss på Skandia är detta centralt eftersom vi har fått ansvaret att förvalta människors framtida pensioner. Med 2,2 miljoner kunder i Norden är det som ger samhällsnytta också en kundnytta – något som ett långsiktigt lönsamt bolag bör värna om.

Som försäkringsbolag har vi lärt oss vikten av att jobba förebyggande. Denna kunskap använder vi oss av när vi försäkrar människors hälsa – då vill vi förstås att de håller sig friska. Förebyggande insatser är på så vis en del av vår affär och skapar en lönsamhet för företaget, som kommer tillbaka till våra kunder då vi är ett bolag som ägs av våra kunder.

Med stiftelsen Idéer för livet vill vi bidra till ett hållbarare och tryggare samhälle och där ges våra kunder möjlighet att bidra. 2 % av Idéer för livet-fonden går till stiftelsen som använder pengarna till att stötta barn- och ungdomsprojekt. Stiftelsen har inga kostnader för hemsidan, personal etc eftersom stiftelsens pengar ska gå direkt till de barn- och ungdomsprojekt som vi stödjer. Dessa kostnader tar därför Skandia. Beslut om vilka projekt som stödjs tas utifrån stiftelsestadgarna av stiftelsens styrelse som består av oberoende representanter. Allt gott, Lena Hök

Anmäl


Hmm|2012-08-15 23:59:26

@Lena Hök Det är väl snällt av er att ni ger oss möjligheten att skänka pengar till ER stiftelse som NI styr och fördelar pengar från OCH vars utdelade bidrag NI tar äran för genom marknadsföring och PR. Mao vi kunder betalar för att ni ska kunna leka "god samhällsmedborgare". I mitt tycke borde ni städa upp er egna verksamhet innan ni försöker påstå att ni är samhällsförbättrare. Dessutom är det väl allmänt känt hur det dribblas med kostnader i Skandalia, eller hur! Lite kul är det också att du menar att stiftelsens styrelse är oberoende. Jag är inte säker på att det argumentet skulle hålla vid en närmare granskning på t ex samma sätt som Tillväxtverket utsatts för.
Anmäl10 väl investerade miljonerIbland får jag frågan om vi bryr oss på riktigt om utanförskapet och de samhällsutmaningar som vi står inför i Sverige. Jag tror att det handlar om att lyfta blicken och se längre än jakten på kortsiktiga vinningar.

Att minska utanförskapet är en stor och komplex utmaning. Det är inget vi kan förvänta oss att en enskild aktör ska hantera på egen hand. Vi kan inte heller tro att staten eller kommunen själva ska rå på utanförskapet, även om de via skolan, Försäkringskassan, Landstinget etc. är nyckelaktörer för att påverka.

Här kan också andra aktörer såsom civilsamhället och också näringslivet spela en viktig roll. Som försäkringsbolag är vi en del av de svenska trygghetssystemen. Det gör att vi har kunskap om en del av situationer och långsiktiga konsekvenser som är förknippade med att människor hamnar i ett utanförskap, såsom psykisk ohälsa, långtidssjukskrivningar, alkoholism m.m. Vi vet att ett livslångt utanförskap kostar samhället mellan 10 och 14 miljoner. Vad det kostar i livskvalitet kan vi inte mäta utan bara konstatera att det är betydande. Tänk om de 10 miljonerna istället investerades förebyggande, för att fånga upp en människa som är på väg in i utanförskapet, det vore en bra investering.

Vi har sedan slutet av åttiotalet arbetat genom stiftelsen Idéer för livet för att ta fram förebyggande metoder som lyfter barn och unga ur en riskzon till utanförskap. För fem år sedan upplevde vi i detta arbete en frustration just för att vi såg att kortsiktiga besparingar drabbade människor i riskzon till utanförskap.

Det innebar att vi, tillsammans med två nationalekonomer, tog fram metoder och verktyg där vi kan konkret visa på vikten av förebyggande investeringar, både i mänskliga och ekonomiska termer. Dessa metoder och beräkningsverktyg används idag av de kommuner som vi har utbildat och bidrar till en större helhetssyn och långsiktighet vad gäller satsningar på människor. T.ex. att skolkuratorer till 40 000 skolbarn motsvarar kostnaden för ett livslångt drogmissbruk får en att fundera över hur pengarna investeras, proaktivt eller reaktivt?

Allt gott,
Lena Hök, chef för Skandia Ideer för livet

Ps Om du vill se mer om våra beräkningar så kan du gå in på vår sajt som vi har tagit fram för att underlätta för de kommuner som använder vår metodik kring socioekonomi med syfte att satsa förebyggande på människor i en riskzon. 

 
Utanförskapets pris?Vad är samhället  redo att betala för att rädda människor från utanförskap? Och vad kostar det att låta bli?

Sverige är ett ekonomiskt välmående välfärdssamhälle. Ändå hamnar fler än 12 % i varje årskull utanför samhället. Det medför inte bara mänskligt lidande, utan även enorma kostnader.

Tidiga förebyggande insatser är avgörande för att unga som riskerar att hamna i utanförskap inte ska göra det. Dessutom är priset för sociala åtgärder betydligt lägre än utanförskapets slutgiltiga pris. Trots det avstår kommuner många gånger från sociala investeringar. Det tycker vi är märkligt eftersom vi vet att det är en kostnadsbesparing som långsiktigt blir dyr, både i mänskliga och ekonomiska termer.

Det går självklart inte att värdera mänskligt lidande i pengar. Men det är möjligt att visa att förebyggande projekt mot utanförskap lönar sig. Inom Idéer för livet jobbar vi just med det förebyggande arbetet för att fånga upp barn och unga ur en riskzon. Det gör vi genom att stötta eldsjälar, kommuner och skolor med metoder och verktyg.

Nu har vi tagit fram en metod som visar hur stort utanförskapet är per kommun och årskull. Och hur dyrt det är att låta det fortsätta. Detta gör vi för att slå hål på myten om att man inte har råd med förebyggande insatser. Som försäkringsbolag vet vi att det är bättre att i ett tidigt stadium upptäcka signaler på att en individ mår dåligt och gå in med en insats innan det blir värre.

Genom att lyfta fram utanförskapets pris vill vi få fler att se vikten av de förebyggande insatser som görs av skolkuratorer, fritidspersonal, lärare, psykologer, eldsjälar, resursstöd och polisen. Hittills har vi utbildat 40 kommuner att använda vår modell för att främja förebyggande insatser för barn och unga. Om du vill se hur utanförskapet ser ut i din kommun kan du gå in på www.ideerforlivet.se/utanforskapetspris

Hälsningar
Lena Hök, chef för Skandia Ideer för livet 
 Trött |2012-05-03 11:12:39

Den här sortens verksamhet är en anledning till att vi i Sverige utsätts för en av världens högsta skattetryck. Låt oss slippa att betala för samma sorts kostsamma menlösheter i den privata sektorn. Ägna tiden åt att förse kunderna med efterfrågade produkter och låt det allmänna sköta sitt, det har de mer än väl pengar till. Återinför allt i ett-kontot med bra ränta i stället för det onödiga och irriterande kontouppdelningen som införts under den Old´s tid.
Anmäl


Bosse|2012-05-04 10:37:23

"Låt det allmänna sköta sitt"....?? Är inte vi alla "det allmänna" som får betala genom våra skatter. Alltså borde det ligga i allas intresse att hjälpas åt att hålla nere samhällets kostnader på alla sätt! Stöd Idéer för livet!!
Anmäl


Ewa|2012-05-07 21:53:33

Instämmer, vi måste alla ta ett ansvar för kommande generationer. Jag uppskattar var människa som gör så även om det är märkligt att dessa sanningar inte lyfts fram av politiker. Vi som arbetar i skolans värld har länge känt till denna fakta. Jag har sett det dagligen och är förundrad över hur ett välfärdsland kan låta så många barn falla mellan stolarna.
AnmälKungligt besök på SkandiaI fredags hade vi besök av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel här på Skandia. De ville veta mer om den verksamhet vi driver inom ramen för Idéer för Livet och vårt samhällsengagemang. För ett sådant tillfälle så var det klart att vi ville ge en inblick i alla de bitar vi jobbar med och även visa varför vi tycker att det är viktigt att bolag vågar agera och ta ett samhällsansvar. Därför bjöd vi in några (av de 280) Eldsjälar som vi stödjer att berätta om sin verksamhet. Projektet ”Jag kan” inspirerade genom att visa hur de jobbar för att få unga kriminella att vända sin drivkraft till mer konstruktiva (och legala) projekt. Helt enkelt – att se sig som sociala entreprenörer! Projektet ”Väsby mot Våld” berättade om sin vision att få 40 000 medlemmar – dvs alla i kommunen med i föreningen för att hindra framtida våldsdåd. Sånt engagemang och handlingskraft tror jag inspirerar och imponerar och faktum är att det finns en hel del Eldsjälar.

Stiftelsen Idéer för livet får 900 ansökningar varje år från Eldsjälar som har idéer för hur de vill stötta barn och unga. Ibland handlar det om anti-skolkprojekt, andra gånger om nattvandring, föräldrastödskurser eller musikprojekt. Den som tror att föreningslivet och lusten att engagera sig i samhället tillhör forna tider borde kolla in alla eldsjälar på vår hemsida för att få ny syn på saken. Vi har ett stort antal medarbetare som är ambassadörer och skänker två timmar av sin arbetstid per månad (och en hel del fritid) åt att stötta ideella projekt och Eldsjälar inom ramen för Idéer för livet. Det gäller alltifrån läxläsning, Bris-jouren eller hjälpa Min stora dag att förverkliga svårt sjuka barns drömmar.

Oavsett vad våra medarbetare gör som ambassadörer så är det en viktig påminnelse om att vi är en del av samhället runt omkring oss – och vi ska finnas där, inte bara som ett försäkringsbolag att täcka upp ekonomiskt och trygghetsmässigt när man får en hård törn i livet. Vi kan också finnas där med vårt engagemang för att förebygga svåra lägen. Många av de Eldsjälar och organisationerna som vi jobbar med är just en viktig funktion för att fånga upp barn och unga när de mår dåligt, är vilsna och behöver stöd – utöver vad familjen, vänner eller nära omgivningen har förmått att ge. I sådana lägen kan en föräldratelefon via Rädda Barnen, Bris-jouren, ”Jag Kan”-projektet eller en Storasyster på Tjejzonen vara oumbärliga.

Sedan berättade vi självklart för Kronprinsessparet även om en hel del om andra delar av vårt samhällsengagemang. Hur vi jobbar med etisk policy i våra investeringar. Att vi tar fram metoder och verktyg som används inom offentlig sektor för att stärka barns självkänsla, stötta föräldraskap och även för kommuner att än mer satsa på förebyggande insatser. Allt det där är stora satsningar som innebär en direkt samhällspåverkan men jag tror ändå att det är det mänskliga engagemanget som får de flesta att tänka till och undra: Vad är det för samhälle jag vill att vi lever i framåt? Och hur är jag med och bidrar?

Om du är en av alla de kunder som bidrar genom att investera i den etiska fonden Idéer för livet för att på så vis stötta lokala Eldsjälar så vill jag ge ett rungande TACK. Och om du är en blivande Eldsjäl som har en idé (för livet) så är du varmt välkommen att kontakta oss via vår sajt för att söka stöd via vår stiftelse. Jag hoppas vi hörs!

Allt gott,
Lena Hök 
85 nya eldsjälarHar du träffat en riktig eldsjäl någon gång? Säkert har du det. En person som brinner för att hjälpa utsatta ungdomar, förhindra maktlekar, göra skolgården roligare eller förnya politiken lokalt. Någon som ser ett samhällsproblem och har gett sig tusan på att vara med och förändra. Helt enkelt, drivs av en stark vilja att göra världen bättre och har en idé om hur man kan starta här och nu.

Rent konkret kan det handla om att skapa en skulpturpark i Rosengård som mötesplats och rum för lek, driva ett dagkollo i Hättevik, läxhjälp för barn som inte får den hjälpen hemifrån, dra igång ett familjeläger, stötta barn till ensamma mammor, bilda killgrupper eller Tjejzoner för att hjälpa unga som behöver extra stöd. Faktum är att alla dessa projekt finns redan idag och drivs av riktiga eldsjälar. De är några av alla de 85 eldsjälar som fick stöd i senaste omgången av Skandias stiftelse Idéer för livet. Vill du se alla projekt och eldsjälar som vi stöttade i höstas så kan du titta här

För dig som är nyfiken att hitta eldsjälarna som finns nära dig så kan du kolla upp vilka projekt vi har stöttat de senaste åren på din ort om du går in på vår Sverigekarta. Och självklart - är du själv en eldsjäl och har en idé som du vill förverkliga för att skapa ett tryggare samhälle för barn och unga att växa upp i så är du också välkommen att kontakta oss via hemsidan www.ideerforlivet.se.

Hälsningar
Lena Hök, chef för Skandia Ideer för livet XYZ|2011-12-23 11:32:29

Kommentarerna till Bengt-Åke Fagermans info tycks nu vara stängda, därför vill jag via denna blogg GRATULERA OSS KUNDER till att det finns eldsjälar som Bengt-Åke Fagerman, VD för Skandia Liv och Leif Wiktorin. Skandia-info kom till oss kunder idag, så jag utgår från att affären är i hamn. Vilken julklapp till oss kunder! Det här känns bra! Skandia och Skandiabanken är alltså nu SVENSKA företag som vi kan vara stolta över. Härligt att företagsvinsterna nu ska tillfalla oss kunder istf Old Mutual, ett sydafrikanskt företag. Old Mutual som "Stenen i skon" var en utmärkt liknelse i BÅFs blogg och JA, visst vill jag fortsätta att springa med Skandiabanken; jag har varit kund sedan starten. Jag är övertygad om att den nya ledningen inte kommer att tillåta några nya skandalaffärer inkl. bonusar för risktagande. I den bästa av världar hoppas jag nu att Skandiabanken går i spetsen för de banker som ser över sina bonussystem! BONUSAR för risktagande är självklart osunt och har som vi vet varit källan till de stora kollapserna i världsekonomin. Vår finansminister Anders Borg har i ett par års tid uppmanat bankerna att se över sina marginaler. Troligen har dessa marginaler finansierat de osunda bonusarna. Om Skandiakoncernen nu är ägd och styrd av kunderna, som BÅF säger, så borde vi kunder kunna få säga NEJ TILL GIRIGHET OCH NEJ TILL BONUSAR! Lycka till med den nya banken! GOD JUL!
Anmäl


Bengt|2011-12-23 12:34:55

Trevligt med en bank som ser till andra värderingar än rent ekonomiska. Gratulerar till uppköpet, tror det blir en bättre lösning för alla inblandade, nu får ni bara se till att få igång aktie- och fonddelen i den nya banken också ;) God Jul på er.
Anmäl


Ingvar|2011-12-23 14:48:40

Låter OK, bara det inte blir samma girighets-soppa som tidigare, där ledningen roffade åt sig miljoner i egen ficka på försäkringstagarnas bekostnad! Ni får en chans till...... bara en...
Anmäl


Nämen halledudane då|2011-12-24 09:42:26

Vad kul att ni har några projekt som ni kan slå er för bröstet med... Det är väl inte mer än rätt med tanke på er girighet. CSR är ju en fråga på alla företags lista över buzzord som måste checkas av innan lömska kom människor försöker packa ett "smakligt" budskap. Å vilken tillfällighet att det är precis innan jul... Hmmfph, bah humbug! Skandias arbete med CSR är ju inte det som gör att vi kunder blir lyckligare. Det är mina pengar som ni skänker bort OCH som dessutom sedan helt skamlöst tar cred för. Dessutom har ni mage att be mig investera i er Ideer för livet fond så att ni kan skänka bort ännu mer av MINA pengar. Med tanke på inlåsningen i era pensionsprodukter vilket gör att man är kund oavsett om man vill eller inte* gör att det faktiskt blir stötande när ni tar cred för mina pengar. *å kom inte med att man kan flytta för de avgifter ni tar ut är det helt sanslösa. Ni ska inte syssla med sponsring eller CSR för det har inte era kunder råd med! GOD JUL!
Anmäl


Ylva|2011-12-25 12:34:18

Jag ser fram emot vad som nu händer när vi kunder äger hela Skandia. Själv tog jag för länge sedan och satte in en summa i Skandiaas fond för idéer för livet och kan bara konstatera att det är en av de fonder som verkar ha gått bäst när jag tittar på mina investeringar. Har inget emot att jag då skänker en del av avkastningen till en god sak. Tummen upp för att man nu kan se projekten via länken. Sån återkoppling vill man ändå ha. En liten undran har jag dock hur det ska gå att slita sig loss från gamla ägarna - se till att ni går helskinnade därifrån,...
Anmäl


Skandian|2011-12-26 19:02:12

Gratulerar Oss Skandianer! Nu blir det ett säkert och fullgott Skandia värt namnet igen. Snälla, rensa nu bort de chefer som är giriga, då handlar det om fondbolaget. Där råder ren svågerpolitik.
Anmäl


Nämen va f...|2011-12-26 19:26:17

Hördu Skandian. Det är tydligt att du jobbar på Skandia Liv och det är allmänt känt att Skandia Liv, Skandia Link och Skandia Fonder skyr varandra som pesten. Men. MEN! Du ska faktiskt inte anväda denhär kanalen för att ventilera ditt missnöje med de problem som din arbetsgivare dras med. Jag hoppas för din, min, skandias kunder och skandia som arbetsgivare att ni har tillräckligt högt i tak och forum för att kunna ventilera sådant internt. pissa inte i eget badvatten... Det är bara dumt.
Anmäl


abc|2011-12-30 21:49:41

@ Nämen halledudane då. Trots att du är så missnöjd så läser du uppenbarligen bloggen på självaste julafton och kommenterar dessutom. Något säger mig att du inte alls är så missnöjd. Annars hade du knappast bemödat dig med att läsa bloggen och kommentera en sådan dag :-). Kul för bloggerskan att du verkar tycka bloggen är så bra att du tom läser den på julafton.
AnmälMer Skandia hittar du på: