Billig olja här för att stannaPriset på råolja har som bekant svängt påtagligt de senaste tre åren. Jämfört med bottennivåerna förra året har priset stigit med nästan 90 procent. Samtidigt har priset mer än halverats från topparna under sommaren 2014. Om det är något vi har lärt oss under de här åren, så är det att det är mycket svårt att prognostisera oljepriset. Med det sagt har ”taket” för hur högt oljepriset kan bli sjunkit betydligt. Det finns därmed goda skäl att anta att oljepriset inte blir så mycket högre framöver.

Den främsta anledningen är att det helt enkelt produceras för mycket olja i världen. Under åren efter finanskrisen har den amerikanska oljeproduktionen nära nog fördubblats tack vare ny teknik för okonventionell oljeutvinning. Det var också denna produktionsökning som var huvudorsaken till att oljepriset föll från omkring 110 dollar per fat sommaren 2014 till som lägst under 30 dollar per fat i början av 2016. Prisfallet ledde visserligen till litet lägre amerikansk produktion, men tappet blev kortvarigt och USA producerar nu återigen i närheten av toppnivåerna från 2015.


 

Från OPEC har strategin varit att låta priset falla för att slå ut de amerikanska konkurrenterna och därigenom behålla sina marknadsandelar. Men när den strategin inte lyckades och priset på nytt började sjunka i höstas tog oljekartellen till slut beslutet att minska sin egen produktion. Det hjälpte ett par månader, men var inte tillräckligt för att balansera den ökande amerikanska produktionen.

Att oljeproduktionen överstiger efterfrågan märks tydligt på att lagren av olja har svällt. I dagsläget är oljelagren i USA nästan 70 procent större än genomsnittet fram till 2014. Det innebär att om oljepriset ska kunna ta sig upp till varaktigt högre nivåer måste först lagernivåerna avverkas. Och för att det ska ske krävs betydande produktionsminskningar.

I början av veckan meddelade Saudiarabien och Ryssland att de vill förlänga produktionsminskningarna till nästa år. Det är ett steg på vägen, men kommer inte att vara tillräckligt om prognoserna för den amerikanska produktionen står sig. Dessutom är det inte säkert att övriga OPEC-länder är villiga att dra sitt strå till stacken. Hittills har delar av produktionsminskningen inom kartellen kunnat samordnas med att oljefält har stängts av för underhållsarbete. Längre fram kommer det istället handla om direkta uppoffringar i form av uteblivna oljeintäkter, vilket inte brukar vara lika populärt.

Uttalandena om förlängda produktionsminskningar har fått upp priset de senaste dagarna. Det påminner om hur det såg ut under förra året när OPEC ”snackade upp” priset med jämna mellanrum. Den här typen av utspel lär styra prisutvecklingen även under kommande månader, men om vi lyfter blicken litet längre fram är dock OPEC, av allt att döma, chanslösa mot den teknologiska utvecklingen.

De tekniska framstegen med fracking, som har möjliggjort okonventionell oljeutvinning till lägre kostnader, har ändrat förutsättningarna för oljemarknaden radikalt. OPEC:s inflytande på priset har minskat. Istället har prisets självreglerande egenskap blivit starkare: Högre oljepris innebär att fler fält blir lönsamma, vilket ökar produktionen som trycker ned priset igen. Lägre oljepris innebär på motsvarande sätt att färre fält blir lönsamma, vilket minskar produktionen och driver upp priserna igen. Denna mekanism har förvisso alltid funnits med i spelet, men blir betydligt starkare i och med att OPEC:s konkurrenter blir allt fler. Det innebär också att taket för hur dyr oljan kan bli har sjunkit avsevärt. I takt med att tekniken förbättras kommer dessutom fler och fler fält bli lönsamma till ett lägre oljepris, vilket ytterligare sänker pristaket. 

Naturligtvis kommer oljepriset att pendla upp och ned även i framtiden, men det är svårt att se att priset ska komma upp till de nivåer omkring 110 dollar per fat vi hade för så sent som tre år sedan. De dagarna är över. 

Johan Lundqvist
Makroekonom
Twitter: @j_lundqvist1
Psykologin bakom kriserJag tänker på det här med psykologins inflytande på ekonomi och sparande. Vi har ju diskuterat det en hel del här på bloggen: den enskilde individen och psykologins inverkan på hans eller hennes sparbeslut. Jim var ju också inne lite på samma linje när han i förra bloggen pratade om olika spartyper och att det gäller att ta reda på hur man själv ställer sig till risk. Vad är det om inte inverkan av psykologiska faktorer?

Jag funderar på om man just nu inte kan se – mer än någonsin – inflytandet av psykologiska faktorer även på makroplanet. Realekonomi är en sak: dåliga BNP-siffror, stigande arbetslöshet, ökande antal konkurser. Det är – precis som namnet antyder – reella faktorer. Visst kan de tolkas mer eller mindre allvarligt av de finansiella marknaderna, men riktningen är ofta förutsägbar. Idag känns det som om vi befinner oss i ett annat läge. Nedgraderingen av USA och skuldtyngda europeiska ekonomier är faktorer som i högre utsträckning ger utrymme för tolkning – och därmed för inflytande av psykologiska faktorer hos marknadens aktörer.

Ta Greklands akuta kris under sommaren. Europeiskt stödpaket, annars betalningsinställelse. Vi har, rätt tydligt i detta fallet, gått från realekonomi till en finansiell bedömning där faktorer som förtroende och ansvar har centrala positioner. Visst är den underliggande grekiska ekonomin viktig – men håll med om att just nu är det mer fokus på var ansvaret för brödraekonomierna inom den europeiska gemenskapen börjar och slutar samt på förtroendet för att företrädare för de europeiska staterna inte bara handlar i egenintresse utan även i någon mån tar hänsyn till projektet EU. Då har vi lämnat grekisk BNP rätt långt bakom oss och är inne på psykologiska förklaringsmodeller.

Vi hör det allt som oftast. Marknaden är nervös, marknaden har ”minusöron på”, marknaden åsätter just nu en ökad riskpremie, marknaden flyr till tryggare alternativ. Att försöka förstå vad som händer på de finansiella marknaderna utan att tänka i psykologiska termer tycker jag är svårt i vanliga fall. Just nu är det nära nog omöjligt.

Hälsningar
Jeanette Hauff, sparekonom
     Allan|2011-08-22 14:05:39

Om man tänker placera långsiktigt, behöver man då verkligen ha i åtanke psykologin på marknaden? På lång sikt är det väl ändå alltid reela faktorerna som styr, dvs fundamentalanalys? Felprissatta kurser på grund av masshysteri regleras väl alltid med tiden? Psykologin bör väl därmed inte spela in på lång sikt?
AnmälBergochdalbanan fortsätterLäget fortsätter att vara oroligt och börsen åker bergochdalbana. Jag pratade med min kollega Hans Sterte som är chef på kapitalförvaltningen på Skandia Liv, och han håller med om att marknadsläget just nu är svårbedömt. Den senaste tidens marknadsturbulens grundar sig i den avmattning i konjunkturen som skett under det senaste halvåret. På räntemarknaden upptäckte man försvagningen redan i våras - med lägre räntor som följd. Aktiemarknaderna har reagerat senare eftersom den goda historiska vinstutvecklingen bland företagen för placerare har överskuggat det faktum att konjunkturläget börjat se dystrare ut.

När väl aktiemarknadens reaktion kom blev den desto mer brutal. Att marknaderna reagerar så kraftigt på ändrade tillväxtförutsättningar bottnar i den pågående skuldkrisen i Europa och USA. Länder med hög skuldsättning har naturligtvis lättare att hantera de enorma problem som följer av att strama åt finanspolitiken om den underliggande tillväxten är god.
 
När nu prognoserna för tillväxten framöver skrivs ned förvärras situationen för de mest skuldsatta länderna. Så länge som skuldavvecklingen pågår i Europa och USA - och den kan pågå en tidsperiod av åtminstone 5-7 år - så får vi räkna med att de sker kraftiga slag på marknaderna även vid relativt små förändringar i den underliggande reala ekonomin.

Hans Sterte skriver i ett mail till mig:

"Min största källa till oro för närvarande är inte utvecklingen i USA. Även om det ser besvärligt ut med politiska låsningar där så tror jag ändå att den amerikanska ekonomin genom sin flexibilitet så sakteliga kommer att arbeta sig ur det nuvarande pressade läget. Då är jag betydligt mer orolig för utvecklingen i Europa där jag inte riktigt kan se hur skuldkrisen ska kunna lösas. Här krävs ordentliga insatser från politikers sida för att förtroendet för den ekonomiska politiken i Euroländerna ska återskapas.
 
Ser man till vår egen förvaltning i Skandia Liv så har vi hittills klarat oss relativt väl i den rådande turbulensen. Vi ligger fortfarande på plus hittills i år om än med en knapp marginal. Vår investeringsidé är att bygga en robust portfölj med många olika tillgångsslag som sammantaget ska fungera väl i de mest skiftande marknadsklimat. I år har vår aktieexponering gett ett negativt bidrag, medan våra räntebärande placeringar och vårt svenska fastighetsinnehav har gått på plus. Sedan har vi även haft ett mycket lyckat år i den interna aktiva förvaltningen. Även under veckor som förra veckan med stora slag från dag till dag på de finansiella marknaderna så ligger avkastningen i den traditionella livportföljen relativt still."
 
Vi märker just nu att många kunder funderar över sina investeringar och att man vill se till att en del av sitt sparande är i en "trygg hamn" där till exempel livsparande är ett gott alternativ. Ett sparande i Skandia Liv innebär att du har en garanti för hur mycket pengar som ska utbetalas när det är dags att börja ta ut pengarna. Det garanterade beloppet kan aldrig bli mindre än vad du blivit lovad - det kan bara bli mer. Något som ger extra trygghet speciellt i oroliga tider.

Hilsen
Øyvind

Läs om hur du bygger upp en aktieportfölj genom att investera i och handla med aktier samt hur du följer  aktiemarknaden

Läs om Investeringssparkonto/ISK

                                      

 Ej norrman!|2011-08-19 12:35:28

Fokusera på din VD-uppgift istället och inte tramsa med löjliga blogginlägg. Styrelseordf. borde se över sammansättningen av styrelsen. Flera borde bytas ut mot kompetent ledarskap så inte skeppet kantrar.
Anmäl


Hans|2011-08-19 14:22:58

Vad är Tradlivportfölj för något?
Anmäl


Gustav|2011-08-19 20:46:12

Tack för en bra bakgrundsbeskrivning!
Anmäl


Upprörd|2011-08-20 10:16:49

@Rickard Bladh, tf ansvarig för värdepapper. 1. Trams! Driftstabiliteten är under all kritik. Det vet du. Precis som "Skojar du eller" och "Josef" skriver så är det ni som har problem, inte kunderna. 2. Trams!! Det är inte bara en enskild kund, den som skriker högst, som bör ersättas. Många kunder är det som förlorat pengar på det faktum att order inte går igenom eller att portföljer inte går att nå. Med tanke på att det varit driftstörningar i flera år så är det ingen nyhet för er. Men ändå verkar ni inte göra något för att lösa problemen alt. att ni inte klarar av att lösa problemen på ett tillfredsställande sätt. 3. Trams!!! Att Skandia inte ens bemödar sig att ha en ordinarie chef för värdepapper visar vilken tyngd och betydelse man anser att värdepapperskunderna har. Dvs noll och intet. Nu vet jag att min kommentar kommer att förorsaka förtrytelse hos ett antal Skandiaanställda som med "Don Quijote" komplex kommer att skynda till Skandias försvar. Men om ni instället funderade över vad det är vi kunder och fd kunder faktiskt säger, och tar till er det. Så kanske ni kan överleva... Men om ni fortsätter att ignorera oss, slår ifrån er eller inte lyssnar. Då kommer det inte att gå. Det är ledsamt att se Skandiabanken i den här skepnaden. De senaste åren har inte skandiabanken gått att känna igen. Även om jag inte är kund längre innebär det inte att jag inte skulle kunna bli det igen. Men det bygger på att ledningen och personal börjar leverera kvalitet, stabilitet och service istället för som nu lägga ut spydiga och arroganta svar på kunders rättmätiga kritik. Ta vår kritik på rätt sätt, vi har ändå ansträngt oss så pass mycket att vi lagt ner tid på att skriva en kommentar via den här bloggen.
Anmäl


Bengt|2011-08-20 11:14:04

@Upprörd: Jag är nöjd med skandiabanken, det har varit vissa mindre problem genom åren men det är det hos i princip alla banker. Om du är kund hos skandiabanken och så missnöjd så kanske du borde byta bank, och om du inte är kund så förstår jag inte direkt varför du håller en lång monolog som inte har något med blogginlägget att göra, kanske vore bättre om du pratade med kundservice om ditt missnöje?
Anmäl


undrande|2011-08-20 11:55:28

Instämmer med att det känns skakigt nu. Men vad ska man då investera i, eller ska man sälja aktier för att sätta in i räntefonder? Inte lätt att hänga med för en vanlig vardagssparare. Däremot så har inte jag i varje fall märkt problem med att handla. Även om jag inte gör det så ofta så brukar det fungera. Jag kan rekommendera Upprörd att kontakta kundservice som jag brukar få hjälp av då jag har haft problem med min dators insällningar.
Anmäl


Upprörd|2011-08-20 14:24:46

@Bengt Jo då, jag är kund i banken och har så varit sedan 1999 men jag kan inte längre använda vp depån vilket innebär att jag nu, till skillnad från förut, inte kan klara mig med en leverantör utan måste ha två. Anledningen till att jag skriver i den här bloggen är ju för att Skandiabanken stängt möjligheten att kommentera det tidigare blogginlägget och eftersom det är omöjligt att nå Vd påpå något annat sätt än via den här bloggen så har jag inget annat val. Men som jag också skrev i min tidigare kommentar så förstod jag att det skulle bli en massa kommentarer från indignerade skandiaanställda som försöker visa en missriktad lojalitet istället för att faktiskt på riktigt lyssna på vad kunderna säger och upplever.
Anmäl


Skandia|

Hej,
Jag  förstår på ditt inlägg att du har haft problem och om du fortfarande är kund hos oss vore det bra om du kan kontakta vår kundtjänst för att vi ska kunna hjälpa dig att hantera och lösa de problem du har. Oavsett om du använder värdepapperstjänsten idag eller inte så skulle jag uppskatta om du kontaktade vår kundtjänst eller klagomålsansvarig med dina synpunkter så vi kan ta reda på vad som har gått snett.
//Øyvind

Anmäl


Cicero|2011-08-21 00:21:26

@upprörd. Instämmer helt och fullt. Det är rena BSen. Det enda som just nu försvarar Skandiabanken är de anställda, och faktum är att de inte är i majoritet... Vi må klaga mycket på Skandiabanken men Skandia är sjuttio resor värre! Men de har ju ingen vd blogg förmodligen för att de inte vågar låta kunderna få komma till tals...
Anmäl


Till Ciero|2011-08-21 16:34:07

Vad är det på Skandia du är missnöjd med?
Anmäl


Bosse|2011-08-22 09:37:51

Till upprörd: Är du eller är du inte kund i Skandiabanken?
Anmäl


Erik|2011-08-22 11:02:01

@Bosse: Är du läskunnig? Att SkandiaBanken inte är sig lik beror på ägardirektiv från en alltför avlägsen ägare med dålig kunskap om den lokala marknaden.
Anmäl


XYZ|2011-08-22 16:40:57

Kommentarerna: 1)"Ej norrman" kanske kan specificera sig: vilka i styrelsen borde bytas ut? Vi kunder vet INGENTING om de personer som sitter i styrelsen: skrämmande!!! 2) "Upprörd" skriver om 3 x Trams, men kommer längst ner in på frågan om vart Skandiabanken är på väg - tål att utredas ytterligare! 3) "Cicero" ondgör sig över att 100%-ägaren Skandia inte har någon blogg och "är 70 resor värre". Obs att Skandia i sin tur ägs till 100% av Old Mutual!!! Är det inte Old Mutual som bör granskas? Flera personer därifrån sitter med i bankens styrelse, men det tycks omöjligt att få veta något om dessa personers bakgrund. Överhuvudtaget är Skandiabanken ganska hemlighetsfull med vilka personer som har ansvaret: VI KUNDER BORDE FÅ BÄTTRE INSYN alltså veta (som i andra stora företag) vilka personer som sitter i styrelsen, vad dessa har för bakgrund och ekonomiska intressen i företaget etc. VD (norrmannen) är med i 4 incitamentsprogram, som innebär att han måste jobba i 3 år för att få ut pengarna. Öyvind själv säger i årsredovisningen: "Kunden är chef! - Lyssna på kunden"! = VARSÅGOD Öyvind!
Anmäl


Reporter'n|2011-08-23 11:14:16

Ehh? Tog Skandiabanken bort inlägget där SvD börjat intressera sig för missförhållandena i banken? Sitter de gamla Skandiatakterna i kanske?
Anmäl


Sara|2011-08-23 11:27:20

Tips till ZYZ, som ekonom vet jag att man lätt kan hitta bolags styrelser och ledningsgrupper på deras hemsida. Jag kollade själv nyss och såg att det står även på Skandiabanken. Sedan tyckte jag det var ett intressant inlägg i övrigt från VD även om jag inte känner igen mig i den debatt som blev bland kommentarerna
Anmäl


XYZ|2011-08-23 11:40:33

Sara är troligen lojal medarbetare på Skandiabanken. Du kanske kan upplysa om styrelsemedlemmarnas bakgrund, ekonomiska intressen mm. På hemsidan står uppradat ett antal namn (troligen från Old Mutual), men ingen info som är intressant. Varför gör inte Skandiabanken som andra större bolag? Inte bara styrelseledamöternas utan även ledande befattningshavares bakgrund är intressant för oss kunder!!! Håller med Sara om att Skandias kunnige ekonom Hans Sterte lämnade en intressant analys som Skandiabankens VD vidarebefordrade på sin blogg! SER FRAM MOT UTFÖRLIGA KOMMENTARER! Hilsen fra ekonome XYZ
Anmäl


Bosse|2011-08-23 14:01:09

Erik! Jo, jag är läskunning men "upprörd" har dubbla budskap, dels 20/8 kl 1016 är han inte längre kund men samma dag kl 1424 är han kund igen!
Anmäl


Ett tips|2011-08-24 17:41:31

Hej Öyvind, Jag tycker du ska sluta blogga. Det verkar bara vara arga kunder som är här och kommenterar. Jag kan bara konstatera att dina svar inte gör dem mildare till sinnet. Och ibland är det faktiskt bättre att fly än illa fäkta... Ni har flera bra kanaler där kunder kan framföra både ris och ros med den lilla skillnaden att det där inte är anonymt som här. Du kommer att förlora i prestige visst men eftersom du uppenbarligen inte är lika vass på sociala medier och hur man hanterar dessa som din företrädare så är det nog enda utvägen. Du kan alltid skylla på att du inte hinner med bloggen då all din fokus måste gå till att försöka rädda, jag menar förstås styra upp, verksamheten så att kunderna återigen blir nöjda ambassadörer. Men att fortsätta med bloggen på det här sättet är en "losing battle" kom ihåg din Sun Tzu. Hilsen från en utvandrad norrman
Anmäl


Upprörd|2011-08-24 20:20:26

@Bosse Jag är ledsen om jag var otydlig. Jag är inte längre värdepappersdepå kund MEN jag har fortfarande kvar mitt lönekonto, mitt bankkort och mina Skandiaförsäkringar som tyvärr inte går att flytta. En stor anledning till varför jag inte sköter mina värdepappers affärer via Skandiabanken är att DET INTE GÅR ATT LITA PÅ TJÄNSTEN. Deras driftstabilitet är lika med noll och det har inte med min dator att göra eftersom Skandiabankens andra tjänster funkar. En tjänst som det inte går att lita på är överhuvudtaget ingen idé att använda.
Anmäl


Erik|2011-08-25 10:03:58

@Ett tips: Du har inga idéer om varför sinnestämningen på de som skriver här sjunkit? Tror du att det bara beror på Öjvinds lägre kompetensnivå avseende hantering av sociala kanaler?
Anmäl


XYZ|2011-08-25 10:32:55

Hur enkelt skulle det inte vara för någon repr. för Skandiabanken att redogöra för 1) styrelseledamöternas 2) ledande befattningshavares bakgrund. Särskilt de personer som jobbar inom Old Mutual - vilken kompetens har dessa? Som kund vill man kanske hellre ha svenska styrelseledamöter och HELST: en svensk ägare! Jag begär bara ett förtydligande av befintliga uppgifter.
Anmäl


så less|2011-08-25 11:51:31

Och banken ligger nere....igen
Anmäl


Det går bra nu...|2011-08-26 09:16:53

1 år som Vd/Chef på Skandiabanken/Skandia Direkt... tycker du att det känns bra? Flyter sas verksamheten på? Verkar kunderna nöjda? Jag menar, man kan ju alltid vifta bort kritiken här i bloggen med att kommentarerna håller sandlåde nivå. Men kunderna på Facebook säger ju samma sak, om än i klädsammare och mjukare språk. Vad är din lösning? Eller finns det någon lösning överhuvudtaget? Om man skulle jämföra med t ex Allsvenskan (Tippeligan heter det väl i Norge) på vilken plats skulle du själv säga att Skandiabanken har just nu? Personligen skulle jag gissa på nedflyttningsplats men det är ju vad jag tror. Jämförelsen med Allsvenskan och fotbollslag är inte så "far fetched" som den låter. De är de mest hängivna fansen som blir argast, mest frustrerade och låter mest när det går dåligt. De andra, de som inte bryr sig s k "medgångsupportrar", de bara struntar i det och gör något annat istället. I det här fallet betyder det att de byter bank. Problemet med det, är som både du och jag vet, att det kostar skjortan att få en ny kund och vilken ansträngning som krävs för att den kunden ska bli aktiv, lojal och lönsam. Jag kan iallafall säga att jag är än så länge inte imponerad av dig. din video ingav förhoppningar om en nystart med ännu högre kundfokusering, låga kostnader, ett varumärke som man skulle kunna prata om utan att skämmas kanske till och med vara stolt över. En satsning på dialog och relation via moderna kanaler. Inget av detta. INGET av detta har vi kunder kunna se skymten av. Inom politiken brukar man prata om de första 100 dagarna och hur viktigt det är att kunna visa på tydliga riktiga och symbolhandlingar som markerar vägen. Vad har du gjort under dina 100 första dagar? Det som sitter på näthinnan för många av oss är: Det största och mest omfattande IT haveriet i nordisk bankhistoria, ständiga driftstörningar på värdepapperssidan, en kundtjänst som har gått från att vara serviceminded till att bli fyrkantigt byråkratiskt ohjälpsam. Är det din väg för att komma ur den kris med flyende kunder, taskig kapitaltäckning, usel lönsamhet (Å nej, att tjäna 2-300 Msek per år är inte en bra lönsamhet) som Skandiabanken just nu brottas med? Jag kan bara tala för mig själv men jag tycker faktiskt att vi kunder, som har varit trogna ambassadörer under många år, har rätt att få veta det. För det är bara genom öppenhet som ni kan ha skuggan av en chans att kunna behålla oss.
Anmäl


xyz|2011-08-26 09:59:25

Vill inte gärna citera rubriken "Det går bra nu", men säga att jag till 100% håller med föregående skribent som formulerar problematiken alldeles utmärkt ! ÖPPENHET är vad som kan rädda Skandiabanken. Jag har varit kund från den lite knaggliga starten nere vid Norrmalmstorg, inte helkund då. Numera är jag i det närmaste helkund och uppbunden av lån och på många andra sätt - jag har varit ett "hängivet fan". Under förre VDns tid började jag följa bloggar och kommentarer - blev en stor beundrare av F.Sauters förmåga att visa på ärlighet och öppenhet. Kanske skulle banken inte ha börjat tillåta sina kunder att blogga, men det är väl ungefär som med den nyfunna demokratin i Nordafrika - släpper ledningen fram folket och lyssnar på dem, så tvingas man lyssna på vad de har att säga! Personligen tycker jag inte det gör så mycket om lönsamheten är usel; pengarna hamnar inte i svenska kunders/skattebetalares fickor, utan hos Skandia som i sin tur lämnar all sin vinst till ett företag i Sydafrika vid namn Old Mutual. (=Gamla gemensamma kolonisatörer?) Är det för mycket begärt att "min" bank (än så länge) redogör för organisationernas ledning och ekonomiska förmåner? ÖPPENHET om vilka de olika styrelseledamöterna är, deras kompetens och ekonomiska villkor (lön + bonus). Vår egen norske VD måste jobba ytterligare några år innan hans bonus utfaller. Varje företag behöver en sund personalomsättning, min åsikt är att BONUSAR - i varje fall till ledningen - är ett hinder för en sund verksamhet! PS Tycker fortfarande att Kundtjänst är bankens största resurs!
Anmäl


Det går bra nu...|2011-08-26 10:38:56

Intressant att ni censurerar inlägg på Facebook. Det är öppet, ärligt och engagerat. Angelina A
Anmäl


Stämmer det?|2011-08-27 00:06:20

Censur. Det är något som mycket ljusskygga och skumma organisationer håller på med. Det är väl ändå inte Skandiabanken? Eller?
Anmäl


Get a life|2011-08-27 19:17:46

Det är ganska underhållande läsning bland dessa kommentarer. Några bara klagar på allt och alla men är fortfarande kunder i banken. Om någon skriver något positivt så är dom anställda på Skandia, det finns faktiskt nöjda kunder också...
Anmäl


Bare å läs|2011-08-28 23:44:32

http://www.allabolag.se/5020173083/verksamhet http://www.allabolag.se/5164019738
Anmäl


Bare å läs|2011-08-28 23:46:22

http://www.allabolag.se/5020173083/befattningar
Anmäl


Styrelsen bor ej i Sverige|2011-08-28 23:50:09

http://www.allabolag.se/befattningshavare/Thomassen%252C_%25D6yvind_Personprofil/cad145708e59bb33b8fb94261825219b
AnmälUSA hetare än BRICUnder ganska många år har de s k BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) varit fondexperternas favoritplaceringar. Tills nu. Enligt Svenskt Fondexpertindex så har den trenden brutits och USA pekas ut som den marknad man tror på mest. Spararna verkar hålla med, det är USA-fonder som har haft de största nettoinsättningarna under 2011.

Allt sedan finanskrisen startade, vilket den gjorde just i Nordamerika, har intresset att placera pengar där varit relativt svalt. Men med en allt starkare återhämtning av den amerikanska ekonomin tillsammans med en svag dollar ser fler och fler möjligheterna. Dow Jones har gått upp 7 procent i år vilket är betydligt bättre än den svenska börsen som backat en aning.

I rapporten framgår också att på branschsidan är det råvaror som fortsatt lockar mest. Hur är det med dig, följer du trenden, d v s sparar du i USA- eller råvarufonder?

Hilsen
Øyvind

 

Fonder              

Läs mer om räntefonder

Läs om hur du sparar i fonder och om våra svenska fonder

Söka bland våra fonder och se fondkurser

Läs tipsen om våra bästa fonderBettan|2011-05-25 11:10:51

Jag har en annan fråga till VD: När man loggar in kommer det upp en skylt som handlar om SYSTEMKRAV: tacksam för er info om när ni kommer att stödja ex.vis Internet Explorer 9.0, som ju inte är någon direkt nyhet? Utgår från att det inte är fråga om någon FRISKRIVNING ifall något fel uppstår??? "Gamla banken" har ni hänvisat till nu i flera månader: när blir ni klara med det tekniska? Slussa gärna frågan vidare till er tekniskt ansvariga person!
Anmäl


Håkan|2011-05-25 12:22:49

USA är knappast ett bra ställe att ha sina placeringar. Uppgången är bara på grund av att the Fed ökar penningmängden mer än någonsin. Det enda den visar är alltså att det sker enorma störning och felinvesteringar nu och att när marknaden korrigerar för statens inblandning nästa gång kommer bli mycker värre än den förra krashen.
Anmäl


Thomas|2011-05-25 19:16:33

Öyvind, har du inte läst de 40 kommentarerna på din eller din underställdes blogg? Det vore ju snyggt om du visade att du lyssnar och åtminstone bekräftar att du hör vad vi säger. Att sticka huvudet i sanden är ju något som Storbankerna ägnar sig åt inte Skandiabanken, eller? Jag har för mig att du I din video säger att lyssna och ha en aktiv dialog med oss kunder är det viktigaste. Varför lever du inte som du lär?
Anmäl


Øyvind Thomassen|

Hej Bettan! Jag ställde frågan till vår IT-avdelning om planen för Internet Explorer 9. Vi kommer att godkänna både den och FireFox 4 i mitten av juni. Vi har då testat igenom hela banken och kan konstatera att de nya webbläsarna inte ska orsaka några problem. Det tar alltid ett tag efter varje ny release av en browser innan vi kan godkänna den. Det beror på att vi inte har tillgång till de nya browsrarna innan dom släpps på marknaden och vi vill alltid säkerställa att alla funktioner fungerar som de ska i de nya versionerna innan vi godkänner dem.
 
Jag såg att i förra bloggen var det många kommenterar om vår Trader och många som vill att vi ska uppdatera. Jag förstår att det finns en frustration för alla kunder som får vänta på uppdateringen och som har drabbats av instabilitet. Vi jobbar hårt med att lyfta in även vårt erbjudande för värdepapper till den nya banken.
 
Thomas, jag förstår att du och fler med dig önskar fler direkta svar i bloggen och får se till att bättra mig på den punkten. Samtidigt kan jag försäkra er om att både jag och mina kollegor läser alla kommentarer i bloggen och tar till oss av både ris och ros.
//Øyvind

Anmäl


Nu igen|2011-05-27 09:43:58

Kan ej hämta information om depå.. Var inloggad på traderna i 20 min, sen ovanstående felmeddelande! NI HAR PROBLEM SOM NI EJ KAN LÖSA TYVÄRR!
Anmäl


Jan Johansson|2011-05-27 11:48:09

Tradern funkar utmärkt för mig!
Anmäl


Nu igen!|2011-05-27 12:54:25

Kl 11.48 ja, men ej 09:30 och i 20 min
Anmäl


Macke|2011-05-27 18:32:25

Från artikelen "Fondexperternas svar ger vilseledande nyhet" på Morningstar.se er det rätt klart at "Svenskt Fondexpertindex" er trams. Min 40% allokering til USA er den samma som den har varit innan finanskrisen.
AnmälTidpunkten spelar rollI onsdags var det två år sedan börsen vände i USA (i Sverige nåddes den lägsta nivån drygt tre månader tidigare). Nu, två år senare, har de flesta börser återhämtat det mesta, och i flera fall med råge. De som gick emot strömmen och köpte aktier eller fonder där i mars 2009, när det såg nattsvart ut, är förmodligen rätt glada idag. Både Stockholms- och USA-börsen har nämligen gått upp omkring 100 % under de senaste två åren (beroende på vilket index man tittar på).  Dubbla sina pengar på två år - inte fel.

Men om man istället hade gått in på börsen sommaren 2007 så hade man nätt och jämt fått tillbaka sina pengar idag. Inte lika kul.

Alla ekonomer "vet" att aktier har varit den överlägset bästa sparformen på lång sikt. Samtidigt har Stockholmsbörsen "bara" gått upp med 50 % under den senaste 10-årsperioden. Men det är ju faktiskt inte så konstigt. Anledningen är att vi under denna period får med både stora delar av IT-kraschen och finanskrisen.

Som med all statistik kan man såklart få väldigt olika svar beroende på vilken tidsperiod man väljer. Hade vi istället spolat fram bandet till när börsen hade vänt upp efter IT-kraschen, och tittar på de senaste sju åren har börsen stigit 120 %. Eller om vi backar några år för att få med lite av uppgången i slutet på 1990-talet är siffran 110 %.

Oavsett kan vi väl konstatera att det spelar roll vid vilken tidpunkt man köper sina aktier eller fonder. Men man vet ju aldrig om det är rätt tillfälle förrän efteråt. Om du inte vill hålla på och följa börsens svängningar är det nog bäst att investera efter en riskprofil som passar en själv och inte jaga de rätta tillfällena.

Hälsningar
Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet
 Marknad?|2011-03-13 00:14:32

Något helt annat... Såg er tv-reklam. Skandiabanken kom igen nu! Vad hände med de grymma reklamerna ni hade tidigare? Detta var ju skrattretande... Riktigt dåligt. Såg reklamen två gånger innan jag förstod att det var Skandiabanken. Behövde se den två gånger innan jag förstod att det var en sparränta som ni marknadsförde och nu när jag kommer in är det på ett 5 årigt fasträntekonto. Suck. Vad hände med allt som var bra?
Anmäl


Spam|2011-03-13 10:48:45

Lägg ner.
AnmälMer Skandia hittar du på: