Billig olja här för att stannaPriset på råolja har som bekant svängt påtagligt de senaste tre åren. Jämfört med bottennivåerna förra året har priset stigit med nästan 90 procent. Samtidigt har priset mer än halverats från topparna under sommaren 2014. Om det är något vi har lärt oss under de här åren, så är det att det är mycket svårt att prognostisera oljepriset. Med det sagt har ”taket” för hur högt oljepriset kan bli sjunkit betydligt. Det finns därmed goda skäl att anta att oljepriset inte blir så mycket högre framöver.

Den främsta anledningen är att det helt enkelt produceras för mycket olja i världen. Under åren efter finanskrisen har den amerikanska oljeproduktionen nära nog fördubblats tack vare ny teknik för okonventionell oljeutvinning. Det var också denna produktionsökning som var huvudorsaken till att oljepriset föll från omkring 110 dollar per fat sommaren 2014 till som lägst under 30 dollar per fat i början av 2016. Prisfallet ledde visserligen till litet lägre amerikansk produktion, men tappet blev kortvarigt och USA producerar nu återigen i närheten av toppnivåerna från 2015.


 

Från OPEC har strategin varit att låta priset falla för att slå ut de amerikanska konkurrenterna och därigenom behålla sina marknadsandelar. Men när den strategin inte lyckades och priset på nytt började sjunka i höstas tog oljekartellen till slut beslutet att minska sin egen produktion. Det hjälpte ett par månader, men var inte tillräckligt för att balansera den ökande amerikanska produktionen.

Att oljeproduktionen överstiger efterfrågan märks tydligt på att lagren av olja har svällt. I dagsläget är oljelagren i USA nästan 70 procent större än genomsnittet fram till 2014. Det innebär att om oljepriset ska kunna ta sig upp till varaktigt högre nivåer måste först lagernivåerna avverkas. Och för att det ska ske krävs betydande produktionsminskningar.

I början av veckan meddelade Saudiarabien och Ryssland att de vill förlänga produktionsminskningarna till nästa år. Det är ett steg på vägen, men kommer inte att vara tillräckligt om prognoserna för den amerikanska produktionen står sig. Dessutom är det inte säkert att övriga OPEC-länder är villiga att dra sitt strå till stacken. Hittills har delar av produktionsminskningen inom kartellen kunnat samordnas med att oljefält har stängts av för underhållsarbete. Längre fram kommer det istället handla om direkta uppoffringar i form av uteblivna oljeintäkter, vilket inte brukar vara lika populärt.

Uttalandena om förlängda produktionsminskningar har fått upp priset de senaste dagarna. Det påminner om hur det såg ut under förra året när OPEC ”snackade upp” priset med jämna mellanrum. Den här typen av utspel lär styra prisutvecklingen även under kommande månader, men om vi lyfter blicken litet längre fram är dock OPEC, av allt att döma, chanslösa mot den teknologiska utvecklingen.

De tekniska framstegen med fracking, som har möjliggjort okonventionell oljeutvinning till lägre kostnader, har ändrat förutsättningarna för oljemarknaden radikalt. OPEC:s inflytande på priset har minskat. Istället har prisets självreglerande egenskap blivit starkare: Högre oljepris innebär att fler fält blir lönsamma, vilket ökar produktionen som trycker ned priset igen. Lägre oljepris innebär på motsvarande sätt att färre fält blir lönsamma, vilket minskar produktionen och driver upp priserna igen. Denna mekanism har förvisso alltid funnits med i spelet, men blir betydligt starkare i och med att OPEC:s konkurrenter blir allt fler. Det innebär också att taket för hur dyr oljan kan bli har sjunkit avsevärt. I takt med att tekniken förbättras kommer dessutom fler och fler fält bli lönsamma till ett lägre oljepris, vilket ytterligare sänker pristaket. 

Naturligtvis kommer oljepriset att pendla upp och ned även i framtiden, men det är svårt att se att priset ska komma upp till de nivåer omkring 110 dollar per fat vi hade för så sent som tre år sedan. De dagarna är över. 

Johan Lundqvist
Makroekonom
Twitter: @j_lundqvist1
Vad betyder det höga oljepriset för ditt sparande?Ett fat råolja kostar omkring 120 dollar per fat. Om det är högt eller lågt är inte helt enkelt att svara på eftersom oljepriset har åkt bergochdalbana under de senaste fem åren. I maj 2008 toppade oljepriset på 145 dollar per fat och ett halvår senare var priset nere på drygt 30 dollar per fat. De flesta bedömare verkar i alla fall se priset som högt i ett historiskt perspektiv.

Du som kör bil är nog beredd att hålla med – bensinpriset kostar som bekant inte långt ifrån 16 kronor per liter. Nu är ju oljepriset långt ifrån hela sanningen om den dyra bensinen. Punktskatter, moms, valutakurs, marknadsläge (t ex geopolitisk oro), är andra faktorer som påverkar bensinpriset i Sverige, men kopplingen finns absolut där.

Men vad betyder ett högt oljepris egentligen för ditt sparande? 

Om du har Rysslandsfonder har du indirekt märkt av oljeprisets svängningar de senaste åren. Den ryska börsen domineras nämligen av några oljebolagsjättar som i sin tur påverkas väldigt mycket av oljepriset. Samtidigt som oljepriset rusade uppåt under åren fram till mitten på 2008 gick Rysslandsfonder som tåget. När oljebubblan sedan sprack i maj 2008 vände Rysslandsfonderna nedåt och föll som ett stenblock under resten av året i takt med att oljepriset dök. Sedan dess har Rysslandsfonderna återhämtat sig kraftigt och hör till de bästa i världen.

Även den brasilianska börsen är råvarutung, men där är inslaget av metaller och jordbruksråvaror mycket större, varför oljepriset får mindre genomslagskraft.

För de flesta västerländska företag är oljan ofta en insatsvara, dvs. en kostnad. Dessa företags aktier tenderar att påverkas negativt när eller om stigande kostnader för olja märks i resultaträkningarna (eller när tillräckligt många marknadsbedömare räknar med att företagen kommer att påverkas av oljepriserna). Dessa bolag har ju också möjligheten att skicka vidare oljeprishöjningar till konsumenter och på så sätt parera dessa kostnader. Lyckas de med detta behöver inte deras aktiekurser påverkas alls.

Och i USA spelar priset på bensin en viktig roll för den ekonomiska situationen eftersom bensinen är en så pass mycket större del av hushållens budget än i t ex Europa. Högre bensinpris påverkar inflationen och hushållens köpkraft och har ibland en negativ psykologisk effekt som kan påverka hushållens shoppingvilja.

Oljepriset påverkar oss med andra ord både vid bensinpumpen och i vårt sparande. Som du märker kan ditt sparande både gynnas och missgynnas av ett stigande oljepris. Men om  du inte har hela ditt sparkapital i Rysslandsfonder och oljebolagsaktier så är kontentan trots allt att högt eller kraftigt stigande oljepris är dåliga nyheter för ditt sparande på sikt. Den goda nyheten är att världsekonomin verkar klara nuvarande prisnivåer ganska bra, vilket märks genom att börserna har stigit under de senaste månaderna, trots det höga priset.

Hälsningar
Jim Rotsman, chef investeringserbjudandet

PS. Missa inte det rykande färska marknadsbrevet för april som du alltid hittar här till höger i bloggen.Mårre|2012-04-13 21:18:50

Jag köper 1500 liter bensin per år till bilen och 1000 liter diesel per år till båten, 2500 liter alltså. Om literpriset ökar med en krona innebär det alltså att jag kan spara ungefär 200 kronor mindre per månad.
Anmäl


Peter|2012-04-14 09:24:46

Påverkas marginellt av oljepris. Kör ca 3000 mil per år. Ny bil som drar 0.46 per mil. Jämfört med för 15 år sedan så drog bilen 1 liter per mil och fick repareras för ca 12000 kr per år. Lägre skatt och bättre bilar gör att bil är billigare idag jämfört med 1995.
AnmälMer Skandia hittar du på: