Resan för företagsobligationerFöretagsobligationsfonder har blivit ett populärt alternativ bland många sparare de senaste åren då företagsobligationer gett högre avkastning än statsobligationer samtidigt som de oftast inte är lika riskfyllda som aktieplaceringar.

Den goda avkastningen är dels ett resultat av allmänt lägre marknadsräntor samt att kreditriskpremien har minskat kraftigt. Men som syns i grafen nedan kan avkastningen i företagsobligationsfonder också svänga ordentligt över tiden. Det såg vi inte minst under finanskrisen 2008 och 2009 då ränteskillnaden mellan företagsobligationer och statsobligationer exploderade, vilket orsakade värdefall för företagsobligationer. Allra störst svängningar har ”high yield”-segmentet uppvisat. Det är till och med så att avkastningen på obligationer utgivna av företag som har hög sannolikhet att råka ut för betalningsbekymmer kan svänga mer än ett vanligt brett aktieindex i ett krisläge.

Nu syns allt fler tecken på att det globala konjunkturläget håller på att bottna och utsikterna ser allt ljusare ut. Bättre konjunktur innebär också att det är rimligt att räkna med successivt stigande marknadsräntor igen. Hur påverkar det utvecklingen för företagsobligationer?

Låt oss utgå från två olika scenarier för konjunkturen. Det ena scenariot är gynnsamt där konjunkturen kommer på fötter och visar på bättre fart i tillväxten igen. Det andra scenariot är mer dystert och konjunkturen råkar ut för bakslag och ny osäkerhet kring skuldproblemen i Europa uppstår. I det gynnsamma scenariot kommer starkare tillväxt leda till förväntningar om att centralbankerna så småningom ska strama åt penningpolitiken. Dessa förväntningar drar upp marknadsräntorna, vilket är negativt för obligationernas avkastning. I ett gynnsamt konjunkturläge har företagen dock fortsatt god betalningsförmåga och konkursrisken är låg, så kreditriskpremierna kan troligen stanna på dagens nivåer eller till och med krympa ihop ytterligare något. Effekten på företagsobligationens värde beror på vilken av faktorerna som är störst och det kan skilja sig åt mellan olika kreditbetyg.

I det negativa scenariot där konjunkturen åter vänder ner kommer vi se fortsatt låga marknadsräntor, då centralbanker runt om i världen fortsätter bedriva expansiv penningpolitik. I ett sådant scenario ökar dock konkursrisken, vilket gör att marknaden kommer kräva högre kompensation för risk och därmed leder till att ränteskillnaden mellan företagsobligationer och statsobligationer ökar igen. I detta scenario försämras avkastning och blir negativ.

Mot bakgrund av detta kan man konstatera att de senaste årens höga avkastning på företagsobligationer inte kommer att upprepas – oavsett om konjunkturen förbättras eller råkar ut för bakslag. Jag tycker ändå att en företagsobligationsfond är en naturlig byggsten i en sparandeportfölj och bidrar till riskspridning. Men det kan vara bra att vara medveten om riskerna kring företagsobligationer över en konjunkturcykel. Så länge vi inte på nytt drabbas av en finanskris räknar jag dock inte med kraftigt negativ avkastning framöver.

Hälsningar
Heidi Elmér, chefekonom


Tillbaka till bloggen

Olstain Value Fund Q4 commentary|2013-03-05 18:20:29

From our perspective, the primary driver of equity market growth since the global financial crisis and market lows of 2008 and 2009 has been an aggressive easy monetary policy in order to jump start the economy and reduce unemployment. It has been the government’s stated objective to keep interest rates as low as possible for as long as possible. In our opinion, the current approach to monetary policy holds real risk for investors who are “in the now” and out of the market, that is, those investors who have sharply increased their holdings in bonds and cash and have decreased their holdings of common stocks. At some point, the aggressive monetary policy of the past four years is likely to trigger an increase in inflation that could negatively impact the value of fixed income and cash holdings. In fact, we believe that counter to past market cycles, an increase in interest rates from these abnormally low levels would be indicative of an increase in economic growth and be bullish for equity returns and bearish for bond returns.
AnmälMer Skandia hittar du på: